16.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 347/33


26. juulil 2017 esitatud hagi – Barata versus parlament

(Kohtuasi T-467/17)

(2017/C 347/42)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Carlos Manuel Henriques Barata (Lissabon, Portugal) (esindajad: advokaadid G. Pandey, D. Rovetta ja V. Villante)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada järgmised otsused ja haldusaktid ning kui see on asjakohane, pärast konkursiteate EP/CAST/S/16/2016 (1) õigusvastaseks ja hageja suhtes kohaldamatuks tunnistamist ELTL artikli 277 alusel:

personaliarenduse direktori 26. oktoobri 2016. aasta otsus mitte kanda C. M. H. Baratat esialgsesse kandidaatide nimekirja, mis on koostatud 2016/2017. aasta CASTi lepingu sõlmimise menetluse raames lepinguliste töötajate tegevusüksusesse I sõidukijuhina töölevõtmiseks;

parlamendi infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi (INLO) otsus, mis saadeti 28. novembri 2016. aasta e-kirjaga ja millega kinnitati eelnimetatud otsust mitte kanda C. M. H. Baratat esialgsesse kandidaatide nimekirja, mis on koostatud 2016./2017. aasta CASTi lepingu sõlmimise menetluse raames lepinguliste töötajate tegevusüksusesse I sõidukijuhina töölevõtmiseks;

Euroopa Parlamendi peasekretariaadi 25. aprilli 2017. aasta otsus, mille on allkirjastanud Klaus Welle ja mille C. M. H. Barata sai kätte väljastusteatega tähtkirja teel ning millega jäeti 9. jaanuaril 2017 Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud hageja kaebus rahuldamata;

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab hagi põhjenduseks neli väidet. Ta väidab, et on rikutud personalieeskirjade artiklit 25 ja ELTL artiklit 296, kuna hageja teoreetilisi teadmisi ja faktilisi asjaolusid on ebaõigesti hinnatud tulenevalt sellest, et tõend/küsimustik, mis väidetavalt vastas hagejale konkursi ajal esitatud dokumendile, ei ole autentne. Ilmne viga on tingitud parlamendi puudulikust järelevalvest selle üle, kas allhankija, kelle ülesanne oli hinnata CASTi valikumenetluse raames esitatud taotlusi, täitis hoolsuskohustust. See pärssis hagejale piisavate põhjenduste esitamist.

Veel tugineb hageja tõhusa kohtuliku kaitse põhimõtte rikkumisele, kuna ta ei saanud kasutada kaitseõigust ja õigust olla ära kuulatud, millega rikuti seega Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 41, ning väidab, et konkursiteade EP/CAST/S/16/2016 on õigusvastane ja talle mittekohaldatav.

Lisaks väidab hageja, et parlament tegutses ultra vires, kui ta andis valikumenetluse läbiviimise õiguse Ecole de Maîtrise Automobile’ile (edaspidi „allhankija“), kelle suhtes ei ole kohaldata personalieeskirju ega EL institutsioonide sise-eeskirju. Hageja leiab, et sellega on rikutud konkursiteadet ja personalieeskirjade artiklit 30 koostoimes personalieeskirjade III lisaga, mille tõttu on eespool viidatud hea halduse põhimõtte rikkumine veelgi raskem.

Peale selle tugineb hageja personalieeskirjade artikli 1, diskrimineerimiskeelu ja proportsionaalsuse põhimõtte rikkumisele seoses sellega, kuidas parlament ja/või allhankija konkurssi läbi viisid, ja seoses sellega, et osalemise huvist teatanud kandidaatide teise keele valikut piirati.

Lõpuks väidab hageja, et on rikutud võrdsete võimaluste põhimõtet ning ELTL artikli 296 lõiget 2 ja personalieeskirjade artiklit 25, kuna parlament ja allhankija ei põhjendanud oma otsuseid, ning selle rikkumise muudab veelgi raskemaks asjaolu, et parlament ei kontrollinud allhankija tegevust. Hageja leiab, et on rikutud konkursiteadet EP/CAST/S/16/2016, mõistliku ja hea halduse põhimõtet, hageja õiguspärast ootust ning võrdsuse põhimõtet.


(1)  Osalemiskutse – lepingulised töötajad – tegevusüksus – Sõidukijuhid (n/m) EP/CAST/S/16/2016 (ELT 2016, C 131 A/01).