16.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 347/33


Žaloba podaná dne 26. července 2017 – Barata v. Parlament

(Věc T-467/17)

(2017/C 347/42)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Carlos Manuel Henriques Barata (Lisabon, Portugalsko) (zástupci: G. Pandey, D. Rovetta a V. Villante, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil následující rozhodnutí a akty, je-li to nutné k prohlášení protiprávnosti a nepoužitelnosti Oznámení o výběrovém řízení EP/CAST/S/16/2016 (1) ve vztahu k žalobci na základě článku 277 SFEU:

rozhodnutí ředitele pro lidské zdroje ze dne 26. října 2016 o nezařazení C. Baraty do návrhu seznamu uchazečů jako smluvního zaměstnance ve funkční skupině I na pozici řidiče v rámci tzv. CAST výběrového řízení 2016/2017;

rozhodnutí spočívající v e-mailu ze dne 28. listopadu 2016 od INLO DG Parlamentu, který bylo opětovně potvrzeno rozhodnutí o nezařazení C. Baraty do návrhu seznamu uchazečů jako smluvního zaměstnance ve funkční skupině I na pozici řidiče v rámci tzv. CAST výběrového řízení 2016/2017;

rozhodnutí generálního sekretariátu Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2017 podepsané Klausem Wellem, zaslané C. Baratovi prostřednictvím doporučeného dopisu, které zamítlo stížnost žalobce podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie podanou dne 9. ledna 2017;

uložil Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

1.

Na podporu žaloby předkládá žalobce 4 žalobní důvody, když má za to, že došlo k porušení článku 24 služebního řádu EU a článku 296 SFEU na základě zjevně nesprávného posouzení žalobcových teoretických dovedností a zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu spočívající v závěru o neautentičnosti dotazníku údajně odpovídajícímu dokumentu předloženému žalobcem v průběhu výběrového řízení. Zjevná nesprávnost byla výsledkem chybějící kontroly ze strany Parlamentu náležité péče subdodavatele, jemuž bylo svěřeno posouzení uchazečů v rámci výběrového řízení 2016 CAST. To má samo o sobě negativní dopad na povinnost sdělit žalobci dostatečné odůvodnění.

2.

Žalobce se dovolává také porušení zásady účinné soudní ochrany z důvodu porušení svého práva na obhajobu a práva být slyšen, tedy porušení článku 41 Listiny základních práv Evropské unie a namítá protiprávnost a nepoužitelnost Oznámení o výběrovém řízení EP/CAST/S/16/2016.

3.

Žalobce rovněž tvrdí, že Parlament jednal ultra vires, když výběrovým řízením pověřil Ecole de Maîtrise Automobile (dále subdodavatele), který nebyl vázán služebním řádem EU a interním kodexem chování orgánů EU. Podle žalobce se tak jednalo o porušení oznámení o výběrovém řízení a článku 30 služebního řádu spolu s přílohou III služebního řádu, což přispělo k výše uvedenému porušení povinnosti řádné správy.

4.

Žalobce dále poukazuje na porušení článku 1 služebního řádu, zásady zákazu diskriminace a zásady proporcionality s ohledem na vedení výběrového řízení subdodavatelem Parlamentu a jinými subdodavateli a vzhledem k omezenému výběru druhého jazyka uchazečů účastnících se výzvy k vyjádření zájmu.

5.

Nakonec žalobce uvádí, že došlo k porušení zásady rovných příležitostí, jakož i čl. 296 odst. 2 SFEU a článku 25 služebního řádu s ohledem na skutečnost, že Evropský parlament ani subdodavatelé neuvedli důvody svých rozhodnutí, k čemuž přispěl nedostatek dohledu ze strany Parlamentu. Žalobce tvrdí, že tím došlo k porušení oznámení o výběrovém řízení EP/CAST/S/16/2016, porušení zásady rozumné a řádné správy a porušení legitimního očekávání žalobce a zásady rovnosti.


(1)  Výzva k vyjádření zájmu – smluvní zaměstnanci – funkční skupina I – Řidič (f/m) EP/CAST/S/16/2016 (Úř. věst. 2016, C 131 A/01)