25.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 318/16


2017. július 27-én benyújtott kereset – Printeos és társai kontra Bizottság

(T-466/17. sz. ügy)

(2017/C 318/22)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperesek: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Spanyolország), Printeos Cartera Industrial, SL (Alcalá de Henares), Tompla Scandinavia AB (Stockholm, Svédország), Tompla France (Fleury Mérogis, Franciaország) és Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Németország) (képviselők: H. Brokelmann és P. Martínez-Lage Sobredo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39780 – borítékok) 2014. december 10-én hozott C(2014) 9295 final bizottsági határozatot módosító 2017. június 16-i C(2017) 4112 final bizottsági határozatot;

másodlagosan korlátlan felülvizsgálati jogkörében eljárva csökkentse a megtámadott határozat 1. cikkében kiszabott bírság összegét azáltal, hogy i. a bírságkiszabási iránymutatás 37. pontja alapján 95,3671 %-kal csökkenti a bírság alapösszegét, és ii. ezenkívül az engedékenység és vitarendezés címén nyújtott csökkentéseket követően legalább 33 %-kal csökkenti a bírság összegét;

kötelezze a Bizottságot a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék a 2016. december 13-i ítéletében (T-95/15. sz., Printeos kontra Bizottság ügy) megsemmisítette az AT.39780 ügyben 2014. december 10-én hozott C(2014) 9295 final bizottsági határozat 2. cikke (1) bekezdésének e) pontját, amely a felperesekkel szemben 4 729 000 euró bírságot szabott ki.

A megtámadott határozat további információkat nyújt azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság milyen módszert alkalmazott, és milyen tényeket vett figyelembe akkor, amikor a 2014. évi határozatban kiszabott bírságok alapösszegeit kiigazította, és ugyanolyan összegű bírságot szabott ki, mint a 2014. évi határozatban.

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek három jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első jogalap a jogbiztonság, a bizalomvédelem és a ne bis in idem elvének megsértésén alapul.

A felperesek e tekintetben előadják, hogy a megtámadott határozat annak ellenére módosítja a 2014. évi határozatot, hogy az jogerős, amely alól az egyetlen kivételt a 2. cikke (1) bekezdésének e) pontja képezi, amelyet a Törvényszék megsemmisített, és ugyanazon bírságot szabja ki újból, mint amelyet a Törvényszék által megsemmisített 2014. évi határozat már kiszabott.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a bírság összegének meghatározásakor megsértették az egyenlő bánásmód elvét.

A felperesek e tekintetben előadják, hogy a megtámadott határozat a bírságkiszabási iránymutatás 37. pontja alapján a bírságok alapösszegei vonatkozásában olyan rendkívüli kiigazításokat végez, amelyek a felperesekkel szembeni hátrányos megkülönböztetéshez vezetnek.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a bírság összegének meghatározásakor megsértették az arányosság elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét.

A felperesek e tekintetben előadják, hogy a megtámadott határozat nem veszi figyelembe azt, hogy a spanyol versenyhatóság 2013. március 25-én már bírságot szabott ki a borítékok ágazatában tanúsított versenykorlátozó magatartások miatt, és nem veszi figyelembe azt a tényt sem, hogy a Bizottság által szankcionált vállalkozások közül kizárólag a felperesek azok, akiket egy nemzeti versenyhatóság is szankcionált.