25.9.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 318/16


27. juulil 2017 esitatud hagi – Printeos jt versus komisjon

(Kohtuasi T-466/17)

(2017/C 318/22)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Hispaania), Printeos Cartera Industrial, SL (Alcalá de Henares), Tompla Scandinavia AB (Stockholm, Rootsi), Tompla France (Fleury Mérogis, Prantsusmaa) ja Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Brokelmann ja P. Martínez-Lage Sobredo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada komisjoni 16. juuni 2017. aasta otsus C (2017) 4112 final, millega muudetakse komisjoni 10. detsembri 2014. aasta otsust C (2014) 9295 final, mis käsitleb [ELTL] artikli 101 kohast ja EMP lepingu artikli 53 kohast menetlust (Juhtum AT.39780 – Ümbrikud);

teise võimalusena ja kasutades oma täielikku pädevust vähendada vaidlustatud otsuse artikliga 1 määratud trahvi summat, seetõttu et (i) trahvi põhisummat vähendati 95,3671 % vastavalt trahvide arvutamise suuniste punktile 37; ja et (ii) trahvisummat vähendati täiendavalt leebema kohtlemise ja tehingu alusel vähendamise tõttu vähemalt 33 %;

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

13. detsembri 2016. aasta kohtuotsusega (kohtuasi T-95/15, Printeos vs. komisjon), tühistas Üldkohus artikli 2 lõike 1 punkt e komisjoni 10. detsembri 2014. aasta otsuses C (2014) 9295 juhtumis AT.39780, millega kehtestati hagejatele trahv 4 729 000 eurot.

Vaidlustatud otsus annab täiendavat teavet kohaldatud metodoloogia kohta ja asjaolude kohta, mida komisjon arvesse võttis, et muuta ja kohandada 2014. aasta otsuse trahvide põhisummasid ja kehtestada trahv samas summas kui see, mis määrati 2014. aasta otsusega.

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kolm väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud õiguskindluse, õiguspärase ootuse ja ne bis in idem põhimõtteid.

Sellega seoses väidetakse, et vaidlustatud otsusega muudetakse 2014. aasta otsust, ehkki viimatimainitu on jõustunud, välja arvatud selle artikli 2 lõike 1 punkt e, mille Üldkohus tühistas; ning kehtestatakse sama trahv, mis oli juba kehtestatud 2014. aasta otsusega ja mille Üldkohus juba tühistas.

2.

Teine väide, et on trahvisumma kindlaksmääramisel on rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet.

Sellega seoses väidetakse, et vaidlustatud otsusega kohaldatakse erakorralisi kohandusi trahvide põhisummadele trahvide arvutamise suuniste punkti 37 alusel, mis viivad hagejaid kahjustava diskrimineerimiseni.

3.

Kolmas väide, et trahvisumma kindlaksmääramisel on rikutud proportsionaalsuse ja diskrimineerimise keelu põhimõtet.

Sellega seoses kinnitatakse, et vaidlustatud otsuses ei võeta arvesse Hispaania konkurentsiameti poolt 25. märtsil 2013 juba kehtestatud trahvi konkurentsi piirava tegevuse eest paberümbrike sektoris; ega võeta ka arvesse asjaolu, et hagejad on ainsad ettevõtjad komisjoni poolt karistatute hulgas, kellele ka liikmesriigi konkurentsiasutus oli karistuse määranud.