25.9.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 318/16


Sag anlagt den 27. juli 2017 — Printeos m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-466/17)

(2017/C 318/22)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøgere: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Spanien), Printeos Cartera Industrial, SL (Alcalá de Henares), Tompla Scandinavia AB (Stockholm, Sverige), Tompla France (Fleury Mérogis, Frankrig) og Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Tyskland) (ved advokaterne H. Brokelmann og P. Martínez-Lage Sobredo)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Kommissionens afgørelse C(2017) 4112 final af 16. juni 2017 om ændring af Kommissionens afgørelse K(2014) 9295 endelig af 10. december 2014 vedrørende en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 (AT.39780 — Kuverter) annulleres.

Subsidiært nedsættes i medfør af Rettens fulde prøvelsesret den bøde, der er pålagt i artikel 1 i den anfægtede afgørelse, ved (i) nedsættelse af bødens grundbeløb med 95,3671 % i henhold til punkt 37 i retningslinjerne for bøder og (ii) desuden ved nedsættelse af bøden med mindst 33 %, efter at denne er blevet nedsat som belønning for samarbejde og forlig.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ved dom af 13. december 2016 (T-95/15, Printeos mod Kommissionen) annullerede Retten artikel 2, stk. 1, litra e), i Kommissionens afgørelse K(2014) 9295 endelig af 10. december 2014 i sagen AT.39780, som pålagde sagsøgerne en bøde på 4 729 000 EUR.

Den anfægtede afgørelse giver yderligere oplysninger om den metode, som Kommissionen anvendte, og de faktiske omstændigheder, som den lagde til grund, da den fastsatte og tilpassede bødernes grundbeløb i afgørelsen af 2014 og pålagde en bøde på samme beløb som den, der blev pålagt i henhold til afgørelsen af 2014.

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat tre anbringender.

1.

Det første anbringende er baseret på en tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet, princippet om berettiget forventning og princippet om non bis in idem.

Det anføres i den forbindelse, at den anfægtede afgørelse ændrer afgørelsen af 2014, til trods for at den var endelig, bortset fra dens artikel 2, stk. 1, litra e), der blev annulleret af Retten, og den samme bøde, der allerede blev pålagt ved afgørelsen af 2014 og annulleret af Retten, pålægges på ny.

2.

Det andet anbringende er baseret på en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet ved fastsættelsen af bødens størrelse.

Det anføres i den forbindelse, at den anfægtede afgørelse anvender særlige tilpasninger af bødernes grundbeløb i henhold til punkt 37 i retningslinjerne for bøder, der medfører en forskelsbehandling af sagsøgerne.

3.

Det tredje anbringende er baseret på en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling ved fastsættelsen af bødens størrelse.

Det anføres i den forbindelse, at den anfægtede afgørelse ikke tager hensyn til den bøde, som den spanske konkurrencemyndighed allerede pålagde den 25. marts 2013 for konkurrencebegrænsende praksis i sektoren for papirkonvolutter, og heller ikke til den omstændighed, at sagsøgerne er de eneste virksomheder blandt dem, som Kommissionen har straffet, der også er blevet straffet af en national konkurrencemyndighed.