25.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 318/16


Žaloba podaná dne 27. července 2017 – Printeos a další v. Komise

(Věc T-466/17)

(2017/C 318/22)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Španělsko), Printeos Cartera Industrial, SL (Alcalá de Henares), Tompla Scandinavia AB (Stockholm, Švédsko), Tompla France (Fleury Mérogis, Francie) a Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Německo) (zástupci: H. Brokelmann a P. Martínez-Lage Sobredo, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise C (2017) 4112 final ze dne 16. června 2017, kterým se mění rozhodnutí Komise C (2014) 9295 final ze dne 10. prosince 2014 v řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP (AT.39780 – Obálky);

podpůrně, v rámci své pravomoci soudního přezkumu v plné jurisdikci, snížil výši pokuty uložené v článku 1 napadeného rozhodnutí v důsledku i) snížení základní výše pokuty na 95,3671 % na základě článku 37 pokynů pro výpočet pokut a (ii) kromě toho snížení výše pokuty, následných snížení na základě shovívavosti a narovnání, na přinejmenším 33 %;

uložil Komisi náhradu nákladů tohoto řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Rozsudkem ze dne 13. prosince 2016 (věc T-95/15, Printeos v. Komise) zrušil Tribunál čl. 2 odst. 1 písm. e) rozhodnutí Komise C (2014) 9295 final ze dne 10. prosince 2014 ve věci AT.39780, kterým byla uložena žalobkyním sankce ve výši 4 729 000 eur.

Napadené rozhodnutí přináší další informace o použité metodologii a skutečnostech, které Komise zohlednila při úpravách a změnách základní výše pokut podle rozhodnutí z roku 2014 a uložení pokuty ve stejné výši, jakou měla pokuta uložená rozhodnutím z roku 2014.

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení zásad právní jistoty, legitimního očekávání a ne bis in idem.

Žalobkyně v tomto ohledu uvádějí, že napadené rozhodnutí mění rozhodnutí z roku 2014, přestože je konečné, s výjimkou pouze čl. 2 odst. 1 písm. e), které Tribunál zrušil, a ukládá tutéž pokutu, která byla uložena již rozhodnutím z roku 2014 a kterou Tribunál zrušil.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení zásady rovného zacházení při stanovení výše pokuty.

Žalobkyně v tomto ohledu uvádějí, že napadené rozhodnutí provádí mimořádné úpravy základních výší pokut podle článku 37 pokynů pro výpočet pokut, které vedou k diskriminaci na úkor žalobkyň.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení zásad proporcionality a zákazu diskriminace při stanovení výše pokuty.

Žalobkyně v tomto ohledu uvádějí, že napadené rozhodnutí nezohledňuje pokutu již uloženou španělským úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dne 25. března 2015 za jednání omezující hospodářskou soutěž v odvětví papírových obálek, ani nezohledňuje skutečnost, že žalobkyně jsou jediné z podniků, jimž uložila Komise sankci, kterým uložil sankci rovněž vnitrostátní úřad pro ochranu hospodářské soutěže.