25.9.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 318/16


Жалба, подадена на 27 юли 2017. г. — Printeos и др./Комисия

(Дело T-466/17)

(2017/C 318/22)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподатели: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Испания), Printeos Cartera Industrial, SL (Alcalá de Henares), Tompla Scandinavia AB (Estocolmo, Швеция), Tompla France (Fleury Mérogis, Франция) и Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Германия)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение C (2017) 4112 окончателен на Комисията от 16 юни 2017 г., с което се изменя Решение C (2014) 9295 окончателен на Комисията от 10 декември 2014 година относно производство по член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП (AT.39780 — Пликове);

при условията на евентуалност, при изпълнение на правомощията си за пълна юрисдикция, да намали размера на наложената глоба в член 1 от обжалваното решение, като последица от (i) намалението с 95,3671 % на основния размер на глобата по силата на член 37 от Насоките относно метода за определяне на глобите и (ii) допълнителното намаление на размера на глобата с най-малко 33 % на основание процедурата за постигане на споразумение;

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С решение от 13 декември 2016 г. (T-95/15, Printeos/Комисия, Общият съд отмени член 2, параграф 1, буква д) от Решение C (2014) 9295 окончателен на Комисията от 10 декември 2014 г. по дело AT.39780, с което на жалбоподателите е била наложена глоба от 4 729 000 EUR.

Обжалваното решение предоставя допълнителна информация относно приложения метод и фактите, които Комисията е взела предвид, за да определи и адаптира основните размери на глобите в решението от 2014 г. и да наложи глоба със същия размер като наложената по силата на решението от 2014 г.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първо основание, изведено от нарушението на принципите на правна сигурност, оправданите правни очаквания и non bis in ídem.

В тази връзка се твърди, че обжалваното решение изменя решението от 2014 г., въпреки че последното е окончателно, единствено с изключение на член 2, параграф 1, буква д) от него, който е бил отменен от Общия съд, и с него се налага същата глоба, която вече е била наложена с решението от 2014 г. и отменена от Общия съд.

2.

Второ основание, изведено от нарушението на принципа на равно третиране при определянето на размера на глобата.

В тази връзка се твърди, че обжалваното решение прилага изключителни корекции на основните размери на глобите по силата на член 37 от Насоките относно метода за определяне на глобите, които водят до дискриминация в ущърб на жалбоподателите.

3.

Трето основание, изведено от нарушението на принципите на пропорционалност и на недопускане на дискриминация при определянето на размера на глобата.

В тази връзка се твърди, че обжалваното решение не взема предвид вече наложената глоба от испанския орган по конкуренцията на 25 март 2013 г., за практики, ограничаващи конкуренцията в сектора на пликовете от хартия, нито взема предвид факта, че жалбоподателите са единствените предприятия измежду санкционираните от Комисията, които са били санкционирани и от национален орган по конкуренцията.