16.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 347/32


Talan väckt den 25 juli 2017 – TO mot EEA

(Mål T-462/17)

(2017/C 347/41)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: TO (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska miljöbyrån

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska miljöbyråns (EEA) beslut av den 22 september 2016 om att avsluta sökandens anställning som kontraktsanställd,

ogiltigförklara EEA:s beslut av den 20 april 2017 om att avslå det klagomål som sökanden inlämnat den 21 december 2016,

förplikta EEA att till sökanden utge ersättning på grundval av en förlust av fyra årslöner, med avdrag för arbetslöshetsersättning som sökanden kommer att erhålla under den perioden,

förplikta EEA att till sökanden betala 3 500 euro som ersättning för de kostnader som har samband med den förtida uppsägningen av hyresavtalet i Köpenhamn, med förbehåll för höjning,

ogiltigförklara sökandens lönebesked för september 2016, bland annat när det gäller avsaknaden av lön för den 22 september 2016,

förplikta EEA att till sökanden utge ersättning uppgående till 50 000 euro för den ideella skada sökanden åsamkats genom uppsägningsbeslutet av den 22 september 2016,

förplikta EEA att till sökanden utge ersättning uppgående till 5 000 euro för den ideella skada sökanden åsamkats genom EEA:s åsidosättande av artikel 26 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen,

förplikta EEA att till sökanden utge ersättning uppgående till 10 000 euro för den ideella skada sökanden åsamkats av den psykologiska press som EEA utövat gentemot sökanden under den tid sökanden inte kunde arbeta,

i sista hand, förplikta EEA att till sökanden betala en månadslön avseende uppsägningstid och en ersättning uppgående till en tredjedel av sökandens grundlön per provanställningsmånad som fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i artikel 84 i anställningsvillkoren, och

förplikta EEA att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden åtta grunder.

1.

Första grunden: Artikel 48 b i anställningsvillkoren är inte tillämplig.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artiklarna 48 b och 16.2 i anställningsvillkoren.

3.

Tredje grunden: Rättsstridighet på grund av diskriminering vad gäller artikel 48 b i anställningsvillkoren.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 26 i tjänsteföreskrifterna och rätten till försvar.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 2001, s. 1) och artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

6.

Sjätte grunden: Åsidosättande av artikel 84 i anställningsvillkoren, artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och omsorgsplikten.

7.

Sjunde grunden: Uppenbart felaktig bedömning.

8.

Åttonde grunden: Maktmissbruk.