16.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 347/32


Žaloba podaná 25. júla 2017 – TO/EEA

(Vec T-462/17)

(2017/C 347/41)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: TO (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Európska environmentálna agentúra

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej environmentálnej agentúry (EEA) z 22. septembra 2016 o skončení zamestnania žalobcu ako zmluvného zamestnanca,

zrušil rozhodnutie EEA z 20. apríla 2017 o zamietnutí sťažnosti podanej žalobcom 21. decembra 2016,

uložil EEA povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu mzdy vypočítanú na základe ušlej mzdy za 4 roky po odpočítaní podpory v nezamestnanosti, ktorú dostával počas tohto obdobia,

uložil EEA povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 3 500,00 eur ako náhradu škody za výdavky spojené s predčasným skončením jeho nájomnej zmluvy v Kodani, s výhradou prípadného zvýšenia,

zrušil výplatnú pásku žalobcu za september 2016, najmä v rozsahu, v akom neobsahuje plat za 22. septembra 2016,

uložil EEA povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 50 000,00 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej rozhodnutím o prepustení z 22. septembra 2016,

uložil EEA povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 5 000,00 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej tým, že EEA porušila článok 26 služobného poriadku úradníkov Európskej únie,

uložil EEA povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 10 000,00 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej psychickým nátlakom vykonávaným zo strany EEA počas jeho práceneschopnosti,

a napokon uložil EEA povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu mzdy za jeden mesiac výpovednej doby a náhradu vo výške jednej tretiny základnej odmeny za každý mesiac stáže v súlade s ustanoveniami článku 84 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (ďalej len „PZOZ“),

uložil EEA povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza osem žalobných dôvodov.

1.

Prvý dôvod je založený na neuplatniteľnosti článku 48 písm. b) PZOZ.

2.

Druhý dôvod je založený na porušení článku 48 písm. b) a článku 16 ods. 2 PZOZ.

3.

Tretí dôvod je založený na námietke nezákonnosti z dôvodu diskriminácie v súvislosti s článkom 48 písm. b) PZOZ.

4.

Štvrtý dôvod je založený na porušení článku 26 služobného poriadku a porušení práva na obhajobu.

5.

Piaty dôvod je založený na porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 2001, s. 1; Mim. vyd. 13/026, s. 102) a článku 8 Charty základných práv Európskej únie.

6.

Šiesty dôvod je založený na porušení článku 84 PZOZ a článku 41 Charty základných práv Európskej únie, ako aj povinnosti starostlivosti.

7.

Siedmy dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení.

8.

Ôsmy dôvod je založený na zneužití právomoci.