16.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 347/32


25. juulil 2017 esitatud hagi – TO versus EEA

(Kohtuasi T-462/17)

(2017/C 347/41)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: TO (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Keskkonnaamet

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Keskkonnaameti (AEE) 22. septembri 2016. aasta otsus, millega lõpetati hageja teenistussuhe lepingulise töötajana;

tühistada AEE 20. aprilli 2017. aasta otsus, mille jäeti rahuldamata hageja 21. detsembril 2016 esitatud kaebus;

mõista AEE-lt hageja kasuks välja hüvitis, mis on arvutatud nelja aasta palga alusel, millest on maha arvatud sel ajavahemikul saadud töötuhüvitis;

mõista AEE-lt hageja kasuks välja 3 500,00 eurot kahju eest, mis seotud üürilepingu ennetähtaegse lõpetamisega Kopenhaagenis ja mida võidakse vajadusel suurendada;

tühistada hageja 2016 aasta septembri töötasu teatis, eelkõige kuna selles ei sisaldu 22. septembri 2016. aasta palk;

mõista AEE-lt hageja kasuks välja 50 000,00 euro suurune hüvitis mittevaralise kahju eest, mis tekitati 22. septembri 2016. aasta lepingu ülesütlemise otsusega;

mõista AEE-lt hageja kasuks välja 5 000,00 euro suurune hüvitis mittevaralise kahju eest, mis tekitati sellega, et AEE rikkus Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklit 26;

mõista AEE-lt hageja kasuks välja 10 000,00 euro suurune summa mittevaralise kahju eest, mis tekitati sellega, et AEE avaldas talle tema töövõimetuse ajal psühholoogilist survet;

viimase võimalusena mõista AEE-lt hageja kasuks välja summa ühe kuu etteteatamistähtaja eest ning hüvitis, mis võrdub ühe kolmandiku tema põhipalgaga ühe kuu katseaja eest, mille ta läbis vastavalt muude teenistujate teenistustingimuste artikli 84 ette nähtud sätetele;

mõista kohtukulud välja AEE-lt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaheksa väidet.

Esimene väide, et ei ole kohaldatav muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 84.

Teine väide, et on rikutud muude teenistujate teenistustingimuste artikli 48 punkti b ja artikli 16 lõiget 2.

Kolmas väide õigusvastasuse väite kohta diskrimineerimise tõttu seoses muude teenistujate teenistustingimuste artikliga 84.

Neljas väide, et on rikutud personalieeskirjade artiklit 26 ja kaitseõigusi.

Viies väide, et on rikutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT 2001, L 8, lk 1; ELT eriväljaanne 13/26, lk 102) ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 8.

Kuues väide, et on rikutud muude teenistujate teenistustingimuste artiklit 84, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 41 ja hoolitsemiskohustust.

Seitsmes väide, et on tehtud ilmne hindamisviga.

Kaheksas väide, et on kuritarvitatud võimu.