21.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 277/49


Talan väckt den 28 juni 2017 – Dalli mot kommissionen

(Mål T-399/17)

(2017/C 277/71)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: John Dalli (St. Julians, Malta) (ombud: advokaterna L. Levi och S. Rodrigues)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förplikta kommissionen att kompensera sökanden för skada, särskilt immateriell sådan, vilken preliminärt bedöms uppgå till 1 000 000 euro,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan om ersättning åberopar sökanden två grunder avseende den påstådda rättsstridigheten.

1.

Första grunden avser Olafs rättstridiga handlande

Olafs handlande är rättstridigt avseende beslutet att inleda en utredning, bristerna i karakteriseringen av utredningarna och utvidgningen av utredningens omfattning. Vidare är handlandet rättsstridigt avseende åsidosättandet av principerna om att sammanställa bevis (inklusive förvrängning och förfalskning av bevis), av rätten till försvar och av ett antal EU-bestämmelser (som artikel 339 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artiklarna 4, 8, och 11.7 i förordning (EG) nr 1073/1999, artikel 4 i kommissionens beslut nr 1999/396, artikel 18 i Olafs anvisningar och artikel 13.5 i övervakningskommitténs regler), samt åsidosättandet av principen om oskuldspresumtion och av rätten till skydd för personuppgifter.

2.

Andra grunden avser kommissionens rättsstridiga handlande

Kommissionens handlande är rättsstridigt avseende åsidosättandet av principen om god förvaltningssed, av skyldigheten att iaktta objektivitet, opartiskhet och lojalitet och att beakta självständighetsprincipen samt avseende kränkningen av Olafs självständighet.