21.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 277/49


Žaloba podaná 28. júna 2017 – Dalli/Komisia

(Vec T-399/17)

(2017/C 277/71)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: John Dalli (St. Julians, Malta) (v zastúpení: L. Levi a S. Rodrigues, lawyers)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

nariadil nahradiť škodu, najmä morálnu ujmu predbežne odhadovanú na 1 000 000 eur,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody založené na nezákonnosti konania.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nezákonnom konaní OLAF-a

OLAF sa dopustil osobitne tohto nezákonného konania: nezákonné rozhodnutie začať vyšetrovanie, nesprávna kvalifikácia vyšetrovania a nezákonné rozšírenie jeho pôsobnosti, porušenie zásad pri vykonávaní dôkazov (vrátane skreslenia a falšovania dôkazov), porušenie práva na obhajobu a rôznych ustanovení práva Európskej únie [porušenie článku 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článkov 4 a 8 a článku 11 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1073/1999, článku 4 rozhodnutia Komisie č. 1999/396, článku 18 pokynov OLAF-a pre zamestnancov vykonávajúcich vyšetrovanie a článku 13 ods. 5 vnútorného nariadenia dozorného výboru OLAF-a] a tiež porušenie zásady prezumpcie neviny a práva na ochranu osobných údajov.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na nezákonnom konaní Komisie

Komisia sa dopustila tohto nezákonného konania: porušenie zásady riadnej správy vecí verejných a povinnosti konať objektívne, nestranne, lojálne za dodržania zásady nezávislosti a tiež porušenie zásady nezávislosti OLAF-a.