21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/49


28. juunil 2017 esitatud hagi – Dalli versus komisjon

(Kohtuasi T-399/17)

(2017/C 277/71)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: John Dalli (St. Julians, Malta) (esindajad: advokaadid L. Levi ja S. Rodrigues)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

mõista välja hüvitis hagejale tekkinud kahju eest, eelkõige moraalse kahju eest mis esialgse hinnangu kohaselt on 1 000 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Kahju hüvitamise nõude toetuseks esitab hageja kaks väidet õigusvastasuse kohta.

1.

Esimene väite kohaselt tegutses OLAF õigusvastaselt.

OLAFi õigusvastane tegevus seisneb eelkõige järgmises: juurdluse algatamise otsuse õigusvastasus, puudused juurdluste iseloomustustes ja juurdluse ulatuse laiendamise ebaseaduslikkus; tõendite kogumise põhimõtete rikkumine (kaasa arvatud tõendite moonutamine ja võltsimine), kaitseõiguste ja paljude liidu õiguse sätete rikkumine (nt ELTL artikkel 339, määruse (EÜ) nr 1073/1999 artiklid 4 ja 8 ning artikli 11 lõige 7, komisjoni otsuse nr 1999/396 artikkel 4, OLAFi juhiste artikkel 18 ja järelevalvekomitee töökorra artikli 13 lõige 5) nagu ka süütuse presumptsiooni ning isikuandmete kaitse õiguse rikkumine.

2.

Teise väite kohaselt tegutses komisjon õigusvastaselt.

Komisjoni õigusvastane tegevus seisneb hea halduse põhimõtte rikkumises, objektiivse, erapooletu, lojaalse ning sõltumatuse põhimõtet järgiva tegutsemise kohustuse rikkumises ning OLAFI sõltumatuse rikkumises.