14.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 269/33


Talan väckt den 28 juni 2017 – Rumänien mot kommissionen

(Mål T-391/17)

(2017/C 269/45)

Rättegångsspråk: rumänska

Parter

Sökande: Rumänien (ombud: R. Radu, C.-M. Florescu, E. Gane och L. Liţu)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut (EU) 2017/652 av den 29 mars 2017 om det föreslagna medborgarinitiativet med rubriken Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europé,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av bestämmelserna i fördragen om unionens befogenheter

Det föreslagna medborgarinitiativet avser uteslutande förbättring av skyddet för personer som tillhör nationella språkminoriteter och har inte något direkt samband med den kulturella mångfalden i den mening som avses i artikel 3 FEU och artikel 167 FEUF.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten enligt artikel 296 andra stycket FEUF

Kommissionen har nöjt sig med att räkna upp de förslag till rättsakter för vilka stödförklaringar har samlats in, och har inte anfört något rättsligt argument till stöd för slutsatsen att dessa omfattas av kommissionens befogenheter.