14.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 269/33


Žaloba podaná 28. júna 2017 – Rumunsko/Komisia

(Vec T-391/17)

(2017/C 269/45)

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Žalobca: Rumunsko (v zastúpení: R. Radu, C.-M. Florescu, E. Gane a L. Liţu, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) z 29. marca 2017 o návrhu občianskej iniciatívy s názvom „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení ustanovení zmlúv o Európskej únii týkajúcich sa právomocí Únie

Návrh občianskej iniciatívy sa týka výlučne zlepšenia ochrany práv osôb patriacich medzi národnostné a jazykové menšiny a nemá nijaký priamy vplyv na kultúrnu rozmanitosť v zmysle ustanovení článku 3 ZEÚ a článku 167 ZFEÚ.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení povinnosti odôvodnenia podľa článku 296 druhého odseku ZFEÚ

Komisia sa obmedzila na vymenovanie návrhov aktov, pre ktoré sa zhromaždia podporné vyhlásenia občanov, ale neuviedla nijaký právny dôvod na podporu svojho záveru, že patria do oblasti jej právomoci.