14.8.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 269/33


Beroep ingesteld op 28 juni 2017 — Roemenië/Commissie

(Zaak T-391/17)

(2017/C 269/45)

Procestaal: Roemeens

Partijen

Verzoekende partij: Roemenië (vertegenwoordigers: R. Radu, C-M. Florescu, E. Gane en L. Liţu, gemachtigden)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

nietigverklaring van besluit (EU) van de Commissie van 29 maart 2017 over het voorgestelde burgerinitiatief „Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe”;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker twee middelen aan.

1.

Schending van de bepalingen van de Verdragen van de Europese Unie betreffende de bevoegdheden van de Unie

Het voorgestelde burgerinitiatief is uitsluitend erop gericht de bescherming te verbeteren van de rechten van personen die tot nationale en taalkundige minderheden behoren en houdt geen rechtstreeks verband met culturele verscheidenheid in de zin van artikel 3 VEU en artikel 167 VWEU.

2.

Niet-nakoming van de motiveringsplicht van artikel 296, tweede alinea, VWEU

De Commissie somt enkel de voorstellen voor handelingen op waarvoor steunbetuigingen van burgers zullen worden verzameld en voert geen juridische argumenten aan ter ondersteuning van de conclusie dat die binnen het kader van haar bevoegdheden vallen.