14.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 269/33


28. juunil 2017 esitatud hagi – Rumeenia versus komisjon

(Kohtuasi T-391/17)

(2017/C 269/45)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Hageja: Rumeenia (esindajad: R. Radu, C.-M. Florescu, E. Gane ja L. Liţu)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 29. märtsi 2017. aasta otsus (EL), milles käsitletakse kavandatud kodanikualgatust „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on EL aluslepingute sätteid, mis reguleerivad liidu pädevust

Kavandatud kodanikualgatuse eesmärk on eranditult rahvuslikesse või keelelistesse vähemustesse kuuluvate isikute õiguste kaitse parandamine ja sel puudub otsene seos kulutuurilise mitmekesisusega EL lepingu artikli 3 ja EL toimimise lepingu artikli 167 tähenduses.

2.

Teine väide, et rikutud on ELTL artikli 296 teises lõigus ette nähtud põhjendamiskohustust

Komisjon piirdub niisuguste õigusaktide ettepanekute loetlemisega, mille suhtes kogutakse kodanikelt toetusavaldusi ega esita ühtegi õiguslikku argumenti toetamaks oma järeldust, et need kuuluvad tema pädevusvaldkonda.