14.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 269/33


Sag anlagt den 28. juni 2017 — Rumænien mod Kommissionen

(Sag T-391/17)

(2017/C 269/45)

Processprog: rumænsk

Parter

Sagsøger: Rumænien (ved R. Radu, C.-M. Florescu, E. Gane og L. Liţu, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse (EU) af 29. marts 2017 om forslaget til borgerinitiativ »Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe« annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.

1.

Første anbringende vedrører tilsidesættelse af bestemmelserne i Den Europæiske Unions traktater om Unionens kompetence.

Forslaget til borgerinitiativ tilsigter udelukkende at forbedre beskyttelsen af rettigheder for personer, der tilhører nationale og sproglige mindretal og har ikke nogen direkte forbindelse med kulturel mangfoldighed som omhandlet i artikel 3 TEU og artikel 167 TEUF.

2.

Andet anbringende vedrører manglende overholdelse af begrundelsespligten i henhold til artikel 296, stk. 2, TEUF.

Kommissionen har begrænset sig til at opregne forslagene til foranstaltninger til brug for indsamling af støttetilkendegivelser fra borgere, og den har ikke anført noget retligt argument til støtte for sin konklusion om, at disse foranstaltninger falder inden for dens kompetence.