14.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 269/33


Žaloba podaná dne 28. června 2017 – Rumunsko v. Komise

(Věc T-391/17)

(2017/C 269/45)

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Žalobce: Rumunsko (zástupci: R. Radu, C-M. Florescu, E. Gane a L. Liţu, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská Komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise (EU) ze dne 29. března 2017 o návrhu občanské iniciativy s názvem „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení ustanovení smluv týkajících se pravomocí Unie

Návrh občanské iniciativy se týká výlučně zlepšení ochrany práv osob patřících mezi národnostní a jazykové menšiny a nemá žádný přímý vliv na kulturní rozmanitost ve smyslu článku 3 SEU a článku 167 SFEU.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti odůvodnění stanovené v čl. 296 druhém pododstavci SFEU

Komise se spokojila s vyjmenováním návrhů aktů, pro které se shromáždí podporná vyjádření občanů a neposkytla žádný právní argument na podporu svého závěru, že toto patří do jejích pravomocí.