14.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 269/33


Жалба, подадена на 28 юни 2017 г. — Румъния/Комисия

(Дело T-391/17)

(2017/C 269/45)

Език на производството: румънски

Страни

Жалбоподател: Румъния (представители: R. Radu, C-M. Florescu, E. Gane и L. Liţu)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението (ЕС) на Комисията от 29 март 2017 година относно предложението за Европейска гражданска инициатива с наслов „Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe“,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първото основание е изведено от нарушение на договорите на Европейския съюз по отношение на компетентността на Съюза

Предложението за гражданска инициатива е насочено изключително към подобряване на закрилата на правата на лицата, които принадлежат към национални и езикови малцинства, и няма пряка връзка с културното разнообразие по смисъла на разпоредбите на член 3 ДЕС и на член 167 ДФЕС.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на задължението за мотивиране, предвидено в член 296, втора алинея ДФЕС

Комисията се ограничава с това да изброи предложенията за актове, за които ще се събират декларации за подкрепа от страна на гражданите, и не излага никакъв правен довод, обосноваващ извода, че те попадат в кръга на нейните правомощия.