31.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 249/48


Talan väckt den 16 juni 2017 – HeidelbergCement och Schwenk Zement mot kommissionen

(Mål T-380/17)

(2017/C 249/65)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Tyskland) och Schwenk Zement KG (Ulm, Tyskland) (ombud: advokaterna U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler, M. Raible, U. Soltész, G. Wecker och H. Weiß)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut C(2017) 1650 slutlig av den 5 april 2017 med fastställelse av att en koncentration var oförenlig med den inre marknaden och EES-avtalets funktion i ärende M. 7878 – HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia,

förplikta kommissionen att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena sju grunder.

1.

Genom den första grunden har sökandena gjort gällande att kommissionen inte var behörig att besluta om transaktionen, då transaktionen saknade unionsdimension. Kommissionen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och åsidosatte artikel 1 i rådets förordning nr 139/2004 (1) (koncentrationsförordningen) då den fann att HeidelbergCement och Schwenk – istället för den direkta förvärvaren Duna-Dráva Cement – var ”de berörda företagen”.

2.

Genom den andra grunden har sökandena anfört att kommissionen åsidosatte artiklarna 2 och 8 i koncentrationsförordningen, gjorde en uppenbart oriktig bedömning och åsidosatte sin motiveringsskyldighet beträffande definitionen av den relevanta geografiska marknaden.

3.

Genom den tredje grunden har sökandena anfört att kommissionens åsidosatte artiklarna 2.2 och 3 i koncentrationsförordningen genom att förbjuda en transaktion utan att fastställa att en effektiv konkurrens påtagligt skulle hämmas inom en väsentlig del av den gemensamma marknaden.

4.

Genom den fjärde grunden har sökandena gjort gällande att kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning vid konkurrensbedömningen av transaktionens verkningar.

5.

Genom den femte grunden har sökandena hävdat att kommissionen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och gjorde en uppenbart oriktig bedömning då den prövade och avslog den föreslagna åtgärden.

6.

Genom den sjätte grunden har sökandena gjort gällande att kommissionen gjorde sig skyldig till ett antal förfarandefel och åsidosatte därmed väsentliga formföreskrifter, sökandenas rätt till försvar och deras grundläggande rättigheter, samt principen om god förvaltning och omsorgsplikten.

7.

Genom den sjunde grunden har sökandena hävdat att kommissionen inte var behörig att förbjuda förvärvet av Cemex Hungary sedan den hade hänskjutit den ungerska delen av transaktionen till den ungerska konkurrensmyndigheten för prövning i enlighet med artikel 4.4 i koncentrationsförordningen.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 24, 2004, s. 1).