31.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 249/48


Žaloba podaná dne 16. června 2017 – HeidelbergCement a Schwenk Zement v. Komise

(Věc T-380/17)

(2017/C 249/65)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Německo) a Schwenk Zement KG (Ulm, Německo) (zástupci: U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler, M. Raible, U. Soltész, G. Wecker a H. Weiß, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise C(2017) 1650 final ze dne 5. dubna 2017, kterým se spojení podniků prohlašuje za neslučitelné s vnitřním trhem a s fungováním Dohody o EHP ve věci M. 7878 – HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně sedm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že Komise neměla pravomoc rozhodnout o transakci, neboť jí schází unijní rozměr. Komise se dopustila nesprávného právního posouzení a porušila článek 1 nařízení Rady č. 139/2004 (1) (dále jen „nařízení o spojování podniků“), když za „dotčené podniky“ považovala společnosti HeidelbergCement a Schwenk, a nikoli přímého nabyvatele Duna-Dráva Cement.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že Komise porušila články 2 a 8 nařízení o spojování podniků, dopustila se v několika ohledech zjevně nesprávného posouzení a porušila svou povinnost uvést odůvodnění při vymezení relevantního zeměpisného trhu.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že Komise porušila čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení o spojování podniků, když zakázala transakci bez prokázání zásadního narušení účinné hospodářské soutěže na podstatné části vnitřního trhu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že se Komise dopustila v několika ohledech zjevně nesprávného posouzení při zkoumání účinků transakce z hlediska hospodářské soutěže.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z toho, že se Komise dopustila nesprávného právního posouzení a v několika ohledech zjevně nesprávného posouzení při zkoumání a zamítnutí navrhovaného nápravného opatření.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z toho, že se Komise dopustila několika procesních pochybení, a porušila tak podstatné procesní náležitosti, právo žalobkyň na obhajobu a jejich základní práva, jakož i zásadu řádné správy a svou povinnost jednat s náležitou péčí.

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející z toho, že Komise neměla pravomoc zakázat nabytí Cemex Hungary poté, co postoupila maďarskou část transakce k přezkumu maďarskému orgánu pro ochranu hospodářské soutěže podle čl. 4 odst. 4 nařízení o spojování podniků.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. 2004, L 24, s. 1; Zvl. vyd. 08/03, s. 40).