31.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 249/48


Жалба, подадена на 16 юни 2017 г. — HeidelbergCement и Schwenk Zement/Комисия

(Дело T-380/17)

(2017/C 249/65)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: HeidelbergCement AG (Хайделберг, Германия) и Schwenk Zement KG (Улм, Германия) (представители: U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler, M. Raible, U. Soltész, G. Wecker и H. Weiß, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени Решение на Европейската комисия C(2017) 1650 окончателен от 5 април 2017 г. за обявяване на концентрация за несъвместима с вътрешния пазар и с функционирането на Споразумението за ЕИП по дело M. 7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат седем основания.

1.

Първо основание — Комисията не е имала компетентност да вземе решение по сделката, тъй като последната няма европейско измерение. Комисията е допуснала грешка при прилагане на правото и е нарушила член 1 от Регламент № 139/2004 (1) (наричан по-нататък „Регламентът за сливанията“), като е счела HeidelbergCement и Schwenk не за преки приобретатели на Duna-Dráva Cement, а за „участващи предприятия“.

2.

Второ основание — Комисията е нарушила членове 2 и 8 от Регламента за сливанията, допуснала е явни грешки в преценката и не е изпълнила задължението си да изложи мотиви за определянето на релевантния географски пазар.

3.

Трето основание — Комисията е нарушила член 2, параграфи 2 и 3 от Регламента за сливанията, като е забранила сделка, без да установи съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на значителна част от вътрешния пазар.

4.

Четвърто основание — Комисията е допуснала явни грешки в преценката при оценяването на последиците от сделката по отношение на конкуренцията.

5.

Пето основание — Комисията е допуснала грешка при прилагане на правото и явни грешки в преценката при оценяването и отхвърлянето на предложената мярка.

6.

Шесто основание — Комисията е допуснала няколко грешки в процедурата и така е нарушила съществени процедурни изисквания, не е зачела правото на защита на жалбоподателите и е накърнила основните им права, като не се е съобразила с принципа на добра администрация и не е изпълнила задължението си за полагане на грижа.

7.

Седмо основание — Комисията не е имала компетентност да забрани придобиването на Cemex Hungary, след като е изпратила преписката относно свързаната с Унгария част на сделката за проверка от унгарския орган по конкуренция съгласно член 4, параграф 4 от Регламента за сливанията.


(1)  Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО) (ОВ L 24, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 201).