7.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 256/34


2017 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Qualcomm ir Qualcomm Europe/Komisija

(Byla T-371/17)

(2017/C 256/39)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Qualcomm, Inc. (San Diegas, Kalifornija, Jungtinės Amerikos Valstijos), Qualcomm Europe, Inc. (San Diegas), atstovaujamos advokatų M. Pinto de Lemos Fermiano Rato ir M. Davilla

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. kovo 31 d. Europos Komisijos sprendimą C(2017) 2258 final, susijusį su procedūra pagal Tarybos reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnio 3 dalį ir 24 straipsnio 1 dalies d punktą, byloje AT.39711 – Qualcomm (agresyvi kainodara) ir

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeistas būtinumo principas

Ieškovės teigia, kad ginčijamu sprendimu viršijama siaura Komisijos tyrimo apimtis, apibrėžta prieštaravimo pareiškime, per žodinį posėdį, susitikimą dėl esamos padėties ir ankstesniuose prašymuose pateikti informacijos, tiek dėl įtariamo piktnaudžiavimo trukmės, tiek dėl galimos žalos teorijų, kuriomis remiasi Komisija.

Jos taip pat teigia, kad plataus pobūdžio klausimų, išdėstytų ginčijamame sprendime, negalima apibūdinti kaip papildomų klausimų, kuriais tik prašoma paaiškinti atsakyme į prieštaravimo pareiškimą ir per žodinį posėdį jų išdėstytus argumentus – tai visiškai nauji, nepagrįsti prašymai.

Be to, ieškovių teigimu, ginčijamu sprendimu siekiama gauti papildomos informacijos, susijusios su jų atsakymais į prašymus pateikti informacijos, kai kuriais atvejais pateiktus daugiau nei prieš penkerius metus, dėl įvykių, įvykusių prieš dešimt ar daugiau metų. Ieškovių tvirtinimu, jeigu dabar prašomos papildomos informacijos Komisijai iš tiesų reikia savo tyrimui vykdyti, jos būtų pagrįstai tikėjęsi, kad šios informacijos ir paaiškinimų Komisija būtų paprašiusi bent jau prieš priimdama prieštaravimo pareiškimą 2015 m. gruodžio mėn., o ne 2017 m. pradžioje.

Be to, ieškovių teigimu, ginčijamu sprendimu reikalaujama, kad jos atliktų daug darbo Komisijos vardu, įskaitant duomenų apdorojimą, siekiant pateikti juos tam tikru formatu.

Galiausiai ieškovės teigia, kad Komisija negali, grasindama baudomis, nustatyti pareigos, kuri, atrodo, skirta leisti ieškovėms pagrįsti atsakyme į prieštaravimo pareiškimą jų išdėstytus argumentus.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeistas proporcingumo principas

Ieškovės teigia, kad ginčijamu sprendimu iš jų nepagrįstai siekiama gauti informacijos, ji yra didelės apimties ir labai sudėtinga ją surinkti ar parengti. Ieškovių nuomone, ginčijamu sprendimu reikalaujama, kad jos surinktų didelį kiekį informacijos, kurios, vykdydamos įprastą veiklą, jos sistemiškai nerenka ir nesaugo, ir įpareigojama atlikti daug darbo Komisijos vardu.

Toliau ieškovės teigia, kad ginčijamame sprendime numatyti periodiniai nuobaudų mokėjimai, jeigu ieškovės nepateiktų tokios informacijos per nustatytus terminus, yra nepagrįsti, o nustatyti terminai neprotingi.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamas sprendimas tinkamai nemotyvuotas

Ieškovės teigia, kad daugeliu atvejų ginčijamame sprendime pateikti neįtikinami, neaiškūs, migloti ir netinkami motyvai, kurie nepagrindžia Komisijos prašymų pateikti pernelyg daug ir nebūtinos informacijos. Kitais atvejais ginčijamame sprendime, ieškovių nuomone, apskritai nenurodyti motyvai. Taigi ieškovės teigia, kad negali suprasti motyvų, kodėl Komisijai reikia prašomos informacijos tyrimui vykdyti.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamame sprendime siekiama netinkamai perkelti įrodinėjimo naštą

Ieškovės teigia, kad ginčijamu sprendimu siekiama perkelti įrodinėjimo naštą ir taip perduoti ieškovėms bylos medžiagos prieš jas rengimą. Konkrečiai ginčijamame sprendime reikalaujama, kad ieškovės Komisijos vardu patikrintų savo apskaitos duomenų įrašus, nors šiuos duomenis kruopščiai auditavo išorės tikrintojai. Panašiai, ieškovių teigimu, ginčijamu sprendimu reikalaujama, kad ieškovės įrodytų, jog savo veiklą vykdė laikydamosi teisės.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeista teisė neduoti parodymų prieš save

Ieškovės teigia, kad ginčijamu sprendimu reikalaujama, kad jos pateiktų „informaciją“, kuri negali būti teisėtai laikoma sudaryta iš faktų ar dokumentų – tai apskaičiavimai, detalės ir kodai, hipotetinės kainos bei prieš kelerius metus padarytų prielaidų analizė ir aiškinimas.

Ieškovės toliau teigia, kad ginčijamu sprendimu reikalaujama, jog jos įrodytų, kad aktyviai ėmėsi priemonių laikytis ES konkurencijos taisyklių.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeistas gero administravimo principas

Ieškovių teigimu, ginčijamo sprendimo priėmimo laikas, turinys ir kontekstas kelia didelį susirūpinimą dėl netinkamo administravimo, persekiojimo pagrindo ir priekabiavimo; jos teigia, kad Komisija piktnaudžiauja savo plačiais tyrimo įgaliojimais, bandydama nuslėpti tai, jog po septynerių tyrimo metų ji nenustatė įtariamo pažeidimo.