24.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 239/68


Tožba, vložena 1. junija 2017 – Singapore Airlines and Singapore Airlines Cargo/Komisija

(Zadeva T-350/17)

(2017/C 239/79)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Singapore Airlines Ltd (Singapur, Singapur) in) and Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapur) (zastopniki:: J. Kallaugher in J. Poitras, solicitors, in J. Ruiz Calzado, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

Sklep komisije C(2017) 1742 final z dne 17. marca 2017 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU, člena 53 Sporazuma EGP in člena 8 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu (Zadeva AT.39258 – Letalski prevoz tovora) razglasi za deloma ali v celoti ničen;

dalje, podredno, bistveno zniža znesek globe naložene tožečima strankama;

Komisiji naloži plačilo stroškov; in

sprejme, kakršnokoli drugo odločitev, za katero meni, da je glede na okoliščine zadeve primerna.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranka v utemeljitev tožbe navajata šest tožbenih razlogov.

1.

S prvim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je treba izpodbijani sklep razglasiti za ničen, ker je njegova osrednja ugotovitev ene in nenehne kršitve, ki zajema storitve letalskega prevoza na vseh progah v in iz EU, obremenjena z resnimi napakami pri uporabi prava in presoji dejanskega stanja.

Tožeči stranki trdita, da v izpodbijanem sklepu zlasti niso dokazani: (i) obstoj kartela svetovnih razsežnosti; (ii) pristojnost za ravnanje, ki zajema tovorni zračni promet zunaj EU; (iii) uporaba člena 101 PDEU za ravnanje, ki ga urejajo ali zahtevajo tuje vlade; (iv) zadostna zveza med ravnanjem, ki vključuje tri zatrjevane elemente enega in nenehnega ravnanja, ki so doplačila za goriva, doplačila za varnost ter zatrjevana neplačila provizij za dodatke; ter (v) zadostna zveza med stiki letalskih družb na ravni sedežev in ravnanjem na lokalnih trgih.

2.

Z drugim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je treba izpodbijani sklep razglasiti za ničen, ker ugotavlja kršitev v zvezi s sodelovanjem pri plačilu provizije špediterjem za doplačila.

3.

S tretjim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je treba izpodbijani sklep razglasiti za ničen, ker ugotovitev kršitve, ki vključuje tožeč stranki, temelji na dokazih, ki vključujejo stike izključno med člani zveze tovornega zračnega prevoza WOW.

Tožeči stranki trdita, da je v izpodbijanem sklepu uporabljen napačen pravni preizkus za presojo polnega sodelovanja zveze letalskih družb, pri čemer so v tem sklepu storjene bistvene napake pri ugotavljanju, kako je zveza WOW delovala. Tožeči stranki navajata tudi, da so bili njuni stiki s partnerji WOW del pristnega prizadevanja za oblikovanje uspešne zveze in torej niso bili odraz skupne sheme ali načrta, ki naj bi bil osnova za eno in nenehno kršitev.

4.

S četrtim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je treba izpodbijani sklep razglasiti za ničen, ker ne dokazuje sodelovanja tožečih strank pri eni in nenehni kršitvi.

5.

S petim tožbenim razlogom se zatrjuje, da če sta (v nasprotju s trditvami, navedenimi v četrtem tožbenem razlogu) tožeči stranki sodelovali pri nekaterih vidikih ene in nenehne kršitve, izpodbijani sklep ne dokazuje, da sta vedeli za vse druge vidike ravnanja, opisanega v izpodbijanem sklepu, zlasti za očitno nezakonito usklajevanje osrednje skupine, ali da bi za taka ravnanja morali vedeti v skladu z zahtevami sodne prakse.

6.

S šestim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je treba, če se izpodbijani sklep ne razglasi za ničen, znižati globo, naloženo tožečima strankami, ker Komisija ni sledila jasnim zahtevam Smernic o določanju glob (1) pri ugotavljanju upoštevnega prometa in ker naložena globa ne odraža omejenega sodelovanja tožečih strank pri eni in nenehni kršitvi ter manjše teže ravnanj tožečih strank (kot izhaja iz tretjega, četrtega in petega tožbenega razloga).


(1)  Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 32(2)(a) Uredbe št. 1/2003 (UL 2006, C 210, str. 2).