24.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 239/68


Žaloba podaná 1. júna 2017 – Singapore Airlines and Singapore Airlines Cargo/Komisia

(Vec T-350/17)

(2017/C 239/79)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Singapore Airlines Ltd (Singapur, Singapur) a Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapur) (v zastúpení: J. Kallaugher a J. Poitras, Solicitors a J. Ruiz Calzado, lawyer)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

v plnom rozsahu alebo čiastočne zrušil rozhodnutie Komisie K(2017) 1742 final zo 17. marca 2017 týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave (Vec AT.39258 – Nákladná letecká doprava),

okrem toho alebo subsidiárne, značne znížil výšku pokuty uloženú žalobkyniam,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania a

prijal všetky opatrenia, ktoré sa budú považovať za vhodné vzhľadom na okolnosti prejednávanej veci.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádzajú žalobkyne šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že napadnuté rozhodnutie má byť zrušené, keďže v súvislosti s jeho hlavným zistením o jedinom a pokračujúcom porušení, ktoré sa týka služieb leteckej nákladnej dopravy na všetkých trasách z letísk a na letiská v EÚ, došlo k závažným nesprávnym právnym a skutkovým posúdeniam.

Žalobkyne tvrdia, že v napadnutom rozhodnutí konkrétne nebola preukázaná i) existencia celosvetového kartelu; ii) právomoc rozhodovať o správaní v súvislosti s tržbami za služby leteckej nákladnej dopravy mimo EÚ; iii) uplatnenie článku 101 ZFEÚ na správanie, ktoré podlieha regulácií cudzích štátov alebo ktoré tieto štáty vyžadujú; iv) dostatočná spojitosť medzi správaním, ktoré zahrňovalo tri údajné zložky, v ktorých spočívalo jediné a pokračujúce porušenie, t. j. palivové prirážky, bezpečnostné prirážky a údajné odmietnutie provízií z prirážok; a v) dostatočná spojitosť medzi kontaktmi leteckých spoločností na úrovni vedenia a správaním sa na miestnych trhoch.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že napadnuté rozhodnutie má byť zrušené v rozsahu, v akom v ňom bolo zistené porušenie, ktoré sa týka koordinácie platieb provízií dodávateľom za provízie z prirážok.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že napadnuté rozhodnutie má byť zrušené v rozsahu, v akom sa konštatovanie porušenia, na ktorom sa zúčastnili žalobkyne, opiera o dôkazy spočívajúce len na kontaktoch medzi členmi aliance leteckých nákladných dopravcov WOW.

Žalobkyne tvrdia, že v napadnutom rozhodnutí bolo uplatnené nesprávne právne kritérium na posúdenie plnej spolupráce zo strany aliancie leteckých spoločností a boli v ňom uvedené zásadné nesprávne posúdenia týkajúce sa spôsobu fungovania aliancie WOW. Žalobkyne ďalej tvrdia, že ich kontakty s partnermi v rámci WOW prebiehali v rámci skutočného úsilia o vytvorenie úspešnej aliancie, a nemohlo tak ísť o prejav spoločného konania alebo plánu, ktoré by boli považované za základ jediného a pokračujúceho porušenia.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že napadnuté rozhodnutie má byť zrušené, keďže v ňom nebola preukázaná účasť žalobkýň na jedinom a pokračujúcom porušení.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tom, že (na rozdiel od štvrtého žalobného dôvodu), ak by sa žalobkyne zúčastnili na niektorých prvkoch jediného a pokračujúceho porušenia, v napadnutom rozhodnutí nie je preukázané, že by vedeli o všetkých ostatných prvkoch správania, ktoré je uvedené v napadnutom rozhodnutí, najmä o zjavne protiprávnej koordinácii na úrovni hlavnej skupiny, alebo, že by o takomto správaní mali vedieť, ako sa to vyžaduje v judikatúre.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tom, že ak nebude napadnuté rozhodnutie zrušené v plnom rozsahu, mala by byť znížená pokuta uložená žalobkyniam, pretože Komisia nepostupovala podľa požiadaviek, ktoré sú jednoznačne stanovené v pokynoch pre výpočet pokút (1), pokiaľ ide o stanovenie relevantného obratu, a keďže uložená pokuta neodráža obmedzenú účasť žalobkýň na jedinom a pokračujúcom porušení a nižšiu závažnosť správania žalobkýň (ako sa uvádza v treťom, štvrtom a piatom žalobnom dôvode).


(1)  Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003 (Ú. v. ES 2006, C 210, s. 2).