24.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 239/68


1. juunil 2017 esitatud hagi – Singapore Airlines ja Singapore Airlines Cargo versus komisjon

(Kohtuasi T-350/17)

(2017/C 239/79)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Singapore Airlines Ltd (Singapur, Singapur) ja Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapur) (esindajad: solicitor J. Kallaugher ja solicitor J. Poitras ning advokaat J. Ruiz Calzado)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada komisjoni 17. märtsi 2017. aasta otsus C(2017) 1742 final seoses ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ja Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise õhutranspordi alase kokkuleppe artikli 8 kohaldamise menetlusega (juhtum nr AT/39258 – Lennulast) tervikuna või osaliselt;

edasi või teise võimalusena vähendada oluliselt hagejatele määratud trahvi summat;

mõista kohtukulud välja komisjonilt; ja

teha muid korraldusi, mis võivad käesolevas asjas vajalikud olla.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kuus väidet.

1.

Esimene väide, et vaidlustatud otsus tuleks tühistada, kuna sellekeskne järeldus ühe ja jätkuva rikkumise kohta lennulasti teenuste osas kõigil EL-i suunduvatel ja sealt väljuvatel liinidel sisaldab tõsiseid õigusnormi rikkumisi ja vigu faktide hindamisel.

Hagejate sõnul ei ole vaidlustatud otsuses täpsemalt tõendatud: (i) üleilmse kartelli olemasolu; (ii) pädevust tegevuse üle, mis hõlmab lennulasti müüki väljaspool EL-i; (iii) ELTL artikli 101 kohaldamist tegevusele, mida reguleerib või nõuab välisriigi valitsus; (iv) piisav seos ühe ja jätkuva rikkumise kolme väidetavat elementi, st kütuse ja ohutuse lisamaksu ning väidetavat vahendustasude maksmata jätmist hõlmava tegevusega, ja (v) piisav seos lennufirma kontaktidega peakontori tasemel ja tegevusega kohalikel turgudel.

2.

Teine väide, et vaidlustatud otsus tuleks tühistada, kuivõrd selles tehakse järeldus rikkumise kohta, mis on seotud ekspediitoritele lisatasude tulu arvelt vahendustasu maksmise kooskõlastamisega.

3.

Kolmas väide, et vaidlustatud otsus tuleks tühistada, kuivõrd selles tehakse järeldus rikkumise kohta, milles osalesid hagejad, ja mis tugineb tõenditel kontaktidest eranditult WOW liikmete lennulasti liidu vahel.

Hagejate sõnul kohaldataks vaidlustatud otsuses väära õiguslikku kriteeriumi, et hinnata lennuettevõtjate liidu täielikku koostööd ja see sisaldab põhimõttelisi hindamisvigu seoses WOW liidu toimimisega. Hagejad väidavad lisaks, et nende kontaktid WOW partneritega oli osa tegelikust pingutusest luua edukas liit ja seetõttu ei olnud tegemist skeemi või plaani väljendusega, mis pidi olema väidetav alus ühele ja jätkuvale rikkumisele.

4.

Neljas väide, et vaidlustatud otsus tuleks tühistada, kuna selles ei ole tõendatud hagejate osalemine ühes ja jätkuvas rikkumises.

5.

Viies väide, et kui (vastupidi neljandas väites esitatud argumentidele) hagejad osalesid mõnes ühe ja jätkuva rikkumise aspektis, ei ole vaidlustatud otsuses tõendatud, et hagejad olid teadlikud kõigist muudest tegevuse aspektidest, mis on kirjeldatud vaidlustatud otsuses, eeskätt ilmselgelt ebaseaduslik tuumiku kooskõlastamistegevus, või asjaolu, et ta oleks pidanud olema teadlik niisugusest tegevusest, nagu seda nõuab kohtupraktika.

6.

Kuues väide, et kui vaidlustatud otsust ei tühistata tervikuna, siis tuleks hagejatele määratud trahvisummat vähendada, kuna komisjon ei ole järginud suuniste (1) selgeid nõudeid asjakohase käibe tuvastamiseks, ja kuna määratud trahv ei kajasta hagejate piiratud osalust ühes ja jätkuvas rikkumises ja hagejate tegevuse väiksemat raskusastet (nagu ilmneb kolmandast, neljandast ja viiendast väitest).


(1)  Suunised määruse nr 1/2003 artikli 32 lõike 2 punkti a kohaselt määratavate trahvide arvutamise meetodi kohta (ELT 2006, C 210, lk 2).