24.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 239/64


2017. május 31-én benyújtott kereset – Cathay Pacific Airways kontra Bizottság

(T-343/17. sz. ügy)

(2017/C 239/76)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Cathay Pacific Airways Ltd (Hong Kong, Kína) (képviselők: R. Kreisberger és N. Grubeck Barristers, M. Rees Solicitor és E. Estellon ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EUMSZ 101. cikk, az EGT-megállapodás 53. cikke és az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás 8. cikke szerinti eljárásról szóló, 2017. március 17-i C(2017)1742 final bizottsági határozat (Ügyszám: AT.39258 – Légi teherszállítás) 1. cikkének (1)–(4) bekezdésében foglalt valamennyi, jogsértésre vonatkozó megállapítást annyiban, amennyiben azok a felperest érintik;

semmisítse meg a vitatott határozat 3. cikkét annyiban, amennyiben az 57 120 000 EUR bírságot szabott ki a felperessel szemben, vagy másodlagosan csökkentse e bírság összegét, és

a Bizottságot kötelezze a felperes részéről a jelen keresettel kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap szerint a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot és/vagy tévesen állapította meg a tényállást és/vagy nem megfelelő bizonyítást alkalmazott akkor, amikor belefoglalta a felperest a vitatott határozat rendelkező része 1. cikkének (1) és (4) bekezdésébe, és megállapította, hogy a felperes részt vett az állítólagos egységes és folytatólagos jogsértésben.

A felperes azt állítja, hogy nincs jogalapja annak a megállapításnak, hogy részt vett az Európán belüli jogsértésekben.

A felperes továbbá előadja, hogy nincs megfelelő ténybeli alapja annak a megállapításnak, hogy részt vett az Európán belüli jogsértésekben.

A felperes ezentúl kifejti, hogy sérti a védelemhez való jogát az, hogy a Bizottság új indokokra hivatkozik.

A felperes végül kijelenti, hogy az, hogy a Bizottság jogellenesen belefoglalta a felperest az 1. cikk (1)–(4) bekezdésébe, súlyosan érinti azon törekvését, hogy bizonyítsa, a felperes részt vett az állítólagos egységes és folytatólagos jogsértésben.

2.

A második jogalap értelmében a Bizottság megsértette az 1/2003 rendelet 25. cikkét, valamint a jogbiztonság, az igazságosság és a megfelelő igazságszolgáltatás elvét azon második határozat felperes tekintetében való elfogadásával, amely új jogsértő magatartást ró fel neki.

3.

A harmadik jogalap szerint a Bizottság nem bizonyította jogilag megkövetelt módon, hogy a felperes felelős az állítólagos egységes és folytatólagos jogsértésben való részvételért.

A felperes szerint a Bizottság a felperest nem egyedileg kezelte, és nem bizonyította a felperes vonatkozásában az egységes és folytatólagos jogsértés egyes elemeit.

A felperes továbbá előadja, hogy a Bizottság nem bizonyította egy közös célt követő átfogó terv létezését.

A felperes ezentúl kifejti, hogy a Bizottság nem bizonyította, hogy a felperes részt vett az egységes és folytatólagos jogsértésben, vagy fennállt az abban való részvételre irányuló megkövetelt szándéka.

A felperes végül kijelenti, hogy nem állapították meg, hogy rendelkezett a szükséges tudással.

4.

A negyedik jogalap értelmében a Bizottság nem támasztotta alá megfelelő indokokkal azon megállapítását, miszerint a felperes részt vett az állítólagos egységes és folytatólagos jogsértésben.

5.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság téved, amikor arra hivatkozik, hogy a felperes harmadik országok által szabályozott területen végzett tevékenysége bizonyítja az állítólagos egységes és folytatólagos jogsértésben való részvételét, és a Bizottság nem is bizonyította ezt.

A felperes szerint a Bizottság nem tett eleget a bizonyítási kötelezettségének a felperes hongkongi magatartása tekintetében és/vagy nem indokolt kellően.

A felperes továbbá előadja, hogy a Bizottság nem bizonyította, hogy a felperes hongkongi magatartása versenykorlátozó célt követett.

A felperes ezentúl kifejti, hogy a hongkongi jog kötelezte közös kereset benyújtására.

A felperes végül az udvariasság és a be nem avatkozás elvének a megsértésére hivatkozik.

6.

A hatodik jogalap szerint a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel az EUMSZ 101. cikknek a beérkező járatokkal – vagyis harmadik országból Európába tartó légi teherszállítási szolgáltatásokkal – kapcsolatos magatartásra való alkalmazására.

7.

A hetedik joglap értelmében a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot a felperessel szemben kiszabott bírság kiszámításakor.