24.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 239/64


Žaloba podaná dne 31. května 2017 – Cathay Pacific Airways v. Komise

(Věc T-343/17)

(2017/C 239/76)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Cathay Pacific Airways Ltd (Hongkong, Čína) (zástupci: R. Kreisberger a N. Grubeck, Barristers, M. Rees, Solicitor, a E. Estellon, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil konstatování o protiprávním jednání uvedená v čl. 1 odst. 1 až 4 rozhodnutí Komise C (2017) 1742 final ze dne 17. března 2017 v řízení podle článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě (AT.39258 – letecká nákladní doprava), v rozsahu, v němž se týká žalobkyně;

zrušil článek 3 napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž ukládá žalobkyni pokutu ve výši 57 120 000 eur, nebo, podpůrně, tuto pokutu snížil, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně sedm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že Komise se dopustila nesprávného právního posouzení a/nebo nesprávného posouzení skutkového stavu, když zahrnula žalobkyni do čl. 1 odst. 1 a 4 výrokové části napadeného rozhodnutí a konstatovala, že žalobkyně se podílela na jediném a trvajícím protiprávním jednání, a/nebo tyto skutečnosti neprokázala právně dostačujícím způsobem.

Žalobkyně uvádí, že neexistuje právní základ pro její zahrnutí do protiprávních jednání v rámci Evropy.

Žalobkyně dále tvrdí, že neexistuje odpovídající skutkový základ pro její zahrnutí do protiprávních jednání v rámci Evropy.

Žalobkyně rovněž uvádí, že to, že Komise vychází z nových důvodů, porušuje její právo na obhajobu.

Žalobkyně konečně uvádí, že to, že ji Komise neprávem zahrnula do čl. 1 odst. 1 až 4, maří její snahu prokázat, že se žalobkyně účastnila tvrzeného jediného a trvajícího protiprávního jednání.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že přijetím druhého rozhodnutí vůči žalobkyni, které jí přičítá nové protiprávní jednání, porušila Komise článek 23 nařízení č. 1/2003, jakož i zásady právní jistoty, spravedlnosti a řádného výkonu spravedlnosti.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že Komise neprokázala právně dostačujícím způsobem, že žalobkyně je odpovědná za účast na jediném a trvajícím protiprávním jednání.

Podle žalobkyně se Komise žalobkyní nezabývala specifiky a neprokázala v jejím případě jednotlivé znaky jediného a trvajícího protiprávního jednání.

Žalobkyně dále tvrdí, že Komise neprokázala celkový plán sledující společný cíl.

Žalobkyně rovněž uvádí, že Komise neprokázala, že žalobkyně se účastnila jediného a trvajícího protiprávního jednání nebo měla požadovaný úmysl účastnit se ho.

Žalobkyně konečně poukazuje na to, že nebylo zjištěno, že o protiprávním jednání věděla.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že Komise neuvedla dostatečné důvody na podporu svého závěru, že žalobkyně se účastnila tvrzeného jediného a trvajícího protiprávního jednání.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z toho, že Komise nesprávně vycházela z činnosti žalobkyně v oblastech regulovaných třetími státy jakožto důkazu účasti na tvrzeném jediném a trvajícím protiprávním jednání a neuvedla v tomto ohledu důvody.

Podle žalobkyně Komise neunesla důkazní břemeno v souvislosti s jednáním žalobkyně v Hongkongu a/nebo neuvedla odpovídající důvody.

Žalobkyně dále tvrdí, že Komise neprokázala, že jednání žalobkyně v Hongkongu má protisoutěžní cíl.

Žalobkyně rovněž uvádí, že podle hongkongského práva byla povinna podat skupinové žádosti.

Žalobkyně konečně poukazuje na porušení zásad zdvořilosti a nevměšování.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z toho, že Komise nemá pravomoc k uplatnění článku 101 SFEU na jednání v souvislosti s příchozími lety, to znamená na služby letecké nákladní dopravy ze třetích zemí do Evropy.

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející z toho, že Komise se dopustila nesprávného právního posouzení při výpočtu pokuty uložené žalobkyni.