24.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 239/63


2017. május 30-án benyújtott kereset – Deutsche Lufthansa és társai kontra Bizottság

(T-342/17. sz. ügy)

(2017/C 239/75)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Deutsche Lufthansa AG (Köln, Németország), Lufthansa Cargo AG (Frankfurt am Main, Németország), Swiss International Air Lines AG (Bázel, Svájc) (képviselő: S. Völcker ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EUMSZ 101. cikk, az EGT-Megállapodás 53. cikke, valamint az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás 8. cikke szerinti eljárásban (AT.39258 – „légi árufuvarozás” ügy) 2017. március 17-én hozott C(2017) 1742 final bizottsági határozat 1. cikkét;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére, ideértve a felperesek költségeit is.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek öt jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat indokolása hiányos, mivel a rendelkező részben és az indokolásban nem határozza meg egyértelműen a jogsértés földrajzi kiterjedését.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat sérti az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás 11. cikkét, mivel a versenytársak közötti olyan kapcsolatfelvételekre támaszkodik, amelyekre Svájcban került sor, és amelyek túlnyomórészt a Svájc és harmadik országok közötti légi árufuvarozást érintették.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat sérti a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmának elvét, mivel olyan, kizárólag az EGT-n kívüli utakat érintő kapcsolatfelvételekre támaszkodik, amelyekre az 1/2003 rendelet (1) hatálybalépését megelőzően került sor.

4.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat sérti az EUMSZ 101. cikket, az EGT-Megállapodás 53. cikkét, valamint az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás 8. cikkét, mivel megfelelő vizsgálat nélkül megállapította, hogy az EGT-n kívüli kapcsolatok, a WOW-szövetséghez (a Japan Airlines Cargo, a Lufthansa Cargo, az SAS Cargo és a Singapore Airlines Cargo közötti szövetség) fűződő kapcsolatok és a pótdíjak utáni jutalékfizetéssel összefüggésben megvalósult kapcsolatfelvételek ugyanazon egységes és folyamatos jogsértés részét képezték, mint a versenytársak között központilag felvett kapcsolatok.

5.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat sérti az EUMSZ 101. cikket és az EGT-Megállapodás 53. cikkét, mivel azon a feltevésen alapul, hogy az EGT-n kívül a versenytársak között felvett kapcsolatok az EUMSZ 101. cikkbe és az EGT-Megállapodás 53. cikkébe ütköző jogsértéseknek minősülnek. A felperesek szerint az EGT-be irányuló szállítmányokkal kapcsolatos megállapodások vagy összehangolt magatartások nem korlátozzák az EGT-n belüli versenyt, és nem érintik a tagállamok közötti kereskedelmet sem. Ezenkívül a felperesek szerint a megtámadott határozat hibás jogi kritériumot alkalmaz annak vizsgálatakor, hogy a több érintett joghatóságba való kormányzati beavatkozás kizárja-e az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének alkalmazását.


(1)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).