24.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 239/63


Žaloba podaná dne 30. května 2017 – Deutsche Lufthansa a další v. Komise

(Věc T-342/17)

(2017/C 239/75)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Deutsche Lufthansa AG (Kolín nad Rýnem, Německo), Lufthansa Cargo AG (Frankfurt nad Mohanem, Německo), Swiss International Air Lines AG (Basilej, Švýcarsko) (zástupce: S. Völcker, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil článek 1 rozhodnutí Komise C(2017) 1742 final ze dne 17. března 2017 v řízení podle článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě (věc AT.39258 – nákladní letecká doprava);

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí je stiženo vadou odůvodnění, jelikož ve výroku a v odůvodnění není jednoznačně stanoven zeměpisný rozsah protiprávního jednání.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí porušuje článek 11 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě, jelikož se opírá o kontakty mezi soutěžiteli, které se uskutečnily ve Švýcarsku a týkaly se především nákladní letecké dopravy mezi Švýcarskem a třetími zeměmi.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí porušuje zásadu zákazu zpětné účinnosti zákona, jelikož se opírá o kontakty, které se týkaly pouze linek mimo EHP a které se uskutečnily před vstupem nařízení č. 1/2003 (1) v platnost.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí porušuje článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě konstatováním bez adekvátního posouzení, že kontakty, které se uskutečnily mimo EHP, kontakty týkající se aliance WOW (aliance mezi Japan Airlines Cargo, Lufthansa Cargo, SAS Cargo a Singapore Airlines Cargo) a kontakty týkající se hrazení provizí z příplatků, tvoří součást téhož jediného a trvajícího protiprávního jednání spolu s kontakty mezi soutěžiteli, které se uskutečnily na úrovni ústředí.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí porušuje článek 101 SFEU a článek 53 Dohody o EHP v rozsahu, v němž vychází z předpokladu, že kontakty mezi soutěžiteli, které se uskutečnily mimo EHP, představují porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP. Podle žalobkyň dohody nebo jednání ve vzájemné shodě týkající se nákladů směřujících do EHP neomezují hospodářskou soutěž v EHP a neovlivňují obchod mezi členskými státy. Mimoto podle žalobkyň napadené rozhodnutí uplatňuje nesprávné právní kritérium při analýze, zda vládní zásah v řadě relevantních jurisdikcí brání použití článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. 2003, L 1, s. 1).