24.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 239/63


Жалба, подадена на 30 май 2017 г. — Deutsche Lufthansa и др./Комисия

(Дело T-342/17)

(2017/C 239/75)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Deutsche Lufthansa AG (Кьолн, Германия), Lufthansa Cargo AG (Франкфурт на Майн, Германия), Swiss International Air Lines AG (Базел, Швейцария) (представител: S. Völcker, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени член 1 от Решение C(2017) 1742 окончателен на Комисията от 17 март 2017 година относно производство по прилагане на член 101 ДФЕС, член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт (дело AT.39258 — Въздушен превоз на товари),

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски, включително тези на жалбоподателите.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

С първото основание се твърди, че мотивите на обжалваното решение са опорочени, тъй като то не определя недвусмислено географския обхват на нарушението нито в мотивите, нито в разпоредителната част.

2.

С второто основание се твърди, че обжалваното решение е в нарушение на член 11 от Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт, тъй като се основава на контакти между конкуренти, осъществявани в Швейцария и засягащи предимно въздушния превоз на товари между Швейцария и трети страни.

3.

С третото основание се твърди, че обжалваното решение нарушава принципа на забрана за прилагане закона с обратна сила, тъй като се позовава на засягащи само маршрути извън ЕИП контакти, които са осъществени преди влизането в сила на Регламент № 1/2003 (1).

4.

С четвъртото основание се твърди, че обжалваното решение нарушава член 101 ДФЕС, член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт, тъй като квалифицира, без надлежен анализ, контактите, осъществявани извън ЕИП, контактите във връзка със споразумението WOW (обединение на Japan Airlines Cargo, Lufthansa Cargo, SAS Cargo и Singapore Airlines Cargo) и контактите, свързани със заплащането на комисионни върху допълнителните такси, като част от едно и също единно продължено нарушение, при което контактите между конкурентите се осъществяват на равнище централно управление.

5.

С петото основание се твърди, че обжалваното решение нарушава член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП, доколкото за негова предпоставка са приема, че контактите между конкуренти, осъществявани извън ЕИП, представляват нарушения на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП. Според жалбоподателите споразуменията или съгласуваните практики по отношение на превоза на товари в посока към ЕИП не ограничават конкуренцията в рамките на ЕИП, нито пък засягат търговията между държавите членки. Освен това, според жалбоподателите в обжалваното решение е приложен неправилен правен стандарт относно анализа дали намесата в редица релевантни държави прегражда прилагането на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП.


(1)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).