21.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 277/46


Talan väckt den 30 maj 2017 – Air France mot kommissionen

(Mål T-338/17)

(2017/C 277/69)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Société Air France (Tremblay-en-France, Frankrike) (ombud: advokaterna A. Wachsmann och S. Thibault-Liger)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

i första hand, med stöd av artikel 263 FEUF, i sin helhet ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut nr C(2017) 1742 final av den 17 mars 2017, Ärende AT.39258 – Luftfrakt, i den mån det angår sökanden och motiveringen till avgörandet på grundval av den första, andra och tredje grunden,

i andra hand, för det fall att tribunalen inte ogiltigförklarar beslut nr C(2017) 1742 final i sin helhet på grundval av den första, andra och tredje grunden,

för det första,

ogiltigförklara artikel 1 första stycket 1 c, 2 c, 3 c och 4 c i beslut nr C(2017) 1742 final, i den mån den enda fortlöpande överträdelsen som lagts sökanden till last grundas på otillåten bevisning som Lufthansa inkommit med i samband med sin ansökan om immunitet mot böter, samt motiveringen till artikeln, artikel 3 b i beslutet i den mån sökanden däri åläggs ett bötesbelopp på 182 920 000 euro och artikel 4 i beslutet och således med stöd av artikel 261 FEUF sätta ned nämnda bötesbelopp i enlighet med sökandens första grund,

ogiltigförklara artikel 1 första stycket 1 c, 2 c, 3 c och 4 c i beslut nr C(2017) 1742 final, i den mån de flygbolag som anges i motiveringen till beslutet inte omfattas av tillämpningsområdet för den enda och fortlöpande överträdelsen som lagts sökanden till last, eftersom de anses ha varit inblandade i överträdelsen, samt motiveringen till artikeln, artikel 3 b i beslutet i den mån sökanden däri åläggs ett bötesbelopp på 182 920 000 euro och artikel 4 i beslutet och således med stöd av artikel 261 FEUF sätta ned nämnda bötesbelopp i enlighet med sökandens andra grund,

ogiltigförklara artikel 1 första stycket 1 c, 2 c och 3 c i beslut nr C(2017) 1742 final, i den mån det däri fastställs att den enda fortlöpande överträdelsen som lagts sökanden till last omfattar luftfrakttjänster mot EES (trafik inbound EES), samt motiveringen till artikeln, artikel 3 b i beslutet i den mån sökanden däri åläggs ett bötesbelopp på 182 920 000 euro och artikel 4 i beslutet och således med stöd av artikel 261 FEUF sätta ned nämnda bötesbelopp i enlighet med sökandens tredje grund,

för det andra, ogiltigförklara artikel 1 första stycket 1 c, 2 c, 3 c och 4 c i beslut nr C(2017) 1742 final, i den mån det däri fastställs att vägran att anlita speditörer utgör en separat del i den enda och fortlöpande överträdelsen som lagts sökanden till last, samt motiveringen till artikeln, artikel 3 b i beslutet i den mån sökanden däri åläggs ett bötesbelopp på 182 920 000 euro och artikel 4 i beslutet och således med stöd av artikel 261 FEUF sätta ned nämnda bötesbelopp i enlighet med sökandens fjärde grund, och

för det tredje, ogiltigförklara artikel 3 b i beslut nr C(2017) 1742 final i den mån sökanden däri åläggs ett bötesbelopp på 182 920 000 euro, eftersom uträkningen av nämnda bötesbelopp omfattar sökandens fraktkostnader och 50 % av sökandens inkomster från frakttjänster mot EES (inkomster inbound EES) (i enlighet med den femte grunden), och i den mån kommissionen i den artikeln överskattar omfattningen av den överträdelse som lagts sökanden till last (i enlighet med den sjätte grunden), fastställer en, gentemot sökanden, felaktig uppfattning av överträdelsens varaktighet (i enlighet med den sjunde grunden) och tillämpar en nedsättning av bötesbeloppet enligt regelverket som är otillräcklig (i enlighet med den åttonde grunden), samt motiveringen till artikeln och med stöd av artikel 261 FEUF sätta ned bötesbeloppet till ett lämpligt belopp, och

under alla omständigheter förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden åtta grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av 2002 års meddelande om förmånlig behandling och dess principer om berättigade förväntningar, likabehandling och icke-diskriminering mellan Air France och Lufthansa, vilket påverkar den bevisning som kan prövas inom ramen för Lufthansas ansökan om immunitet. Grunden består av fyra delar.

Första delen: Huruvida den första grunden kan tas upp till prövning.

Andra delen: Upphävande av den immunitet som Lufthansa beviljats.

Tredje delen: Den bevisning som Lufthansa inkommit med i samband med sin ansökan om immunitet kan inte tas upp till prövning.

Fjärde grunden: Den omständigheten att den bevisning som Lufthansa inkommit med i samband med sin ansökan om immunitet bör med nödvändighet leda till att beslutet ogiltigförklaras.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten, likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen och principen om skydd mot godtyckligt ingripande från kommissionen, eftersom de flygbolag som deltagit i förfarandena inte omfattas av avgörandet i beslutet. Grunden består av två delar.

Första delen: Den omständigheten att de flygbolag som deltagit i förfarandena inte omfattas av avgörandet i beslutet har inte motiverats tillräckligt.

Andra delen: Den omständigheten att de flygbolag som deltagit i förfarandena inte omfattas av avgörandet i beslutet utgör ett åsidosättande av likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen och principen om skydd mot godtyckligt ingripande från kommissionen.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av de regler som begränsar kommissionens territoriella befogenhet på grund av att trafik inbound EES omfattas av den enda och fortlöpande överträdelsen. Grunden består av två delar.

Första delen: Förfarandena avseende trafik inbound EES har inte genomförts inom EES.

Andra delen: Kommissionen borde inte ha fastställt att det förelåg kvalificerad verkan inom EES, vilken har anknytning till förfarandena avseende trafik inbound EES.

4.

Fjärde grunden: Motiveringen till konstaterandet att vägran att anlita speditörer utgjorde en separat del i den enda och fortlöpande överträdelsen, är motsägelsefull och det konstaterandet grundas på en uppenbart oriktig bedömning. Grunden består av två delar.

Första delen: Motiveringen till det konstaterandet är motsägelsefull.

Andra delen: Det konstaterandet grundas på en uppenbart oriktig bedömning.

5.

Femte grunden: Det försäljningsvärde som beaktades vid uträkningen av Air France:s bötesbelopp är felaktigt. Grunden består av två delar.

Första delen: Den omständigheten att kostnader tagits med i försäljningsvärdet grundas på en motsägelsefull motivering, flera fall av felaktig rättstillämpning och en uppenbart oriktig bedömning.

Andra delen: Den omständigheten att 50 % av inkomsterna från inbound EES har tagits med i försäljningsvärdet åsidosätter 2006 års riktlinjer för beräkning av böter och principen om non bis in idem.

6.

Sjätte grunden: Bedömningen av överträdelsens omfattning är felaktig. Grunden består av två delar.

Första delen: Överskattningen av förfarandenas omfattning grundas på flera uppenbart oriktiga bedömningar och ett åsidosättande av principen om att straff ska vara proportionerliga och likabehandlingsprincipen.

Andra delen: Överskattningen av förfarandenas omfattning har lett till att kontakter avseende förfaranden som genomförts utanför EES har omfattats av tillämpningsområdet för överträdelsen, vilket åsidosätter reglerna om kommissionens territoriella befogenhet.

7.

Beräkningen av överträdelsens varaktighet är felaktig.

8.

Kommissionens beslut att sätta ned bötesbeloppet med 15 % i enlighet med regelverket är inte tillräckligt motiverat och nedsättningen är inte tillräcklig.