21.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 277/46


Tožba, vložena 30. maja 2017 – Air France/Komisija

(Zadeva T-338/17)

(2017/C 277/69)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Société Air France (Tremblay-en-France, Francija) (zastopnika: A. Wachsmann in S. Thibault-Liger, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

primarno na podlagi člena 263 PDEU na podlagi njenega prvega, drugega in tretjega tožbenega razloga v celoti razglasi za ničnega Sklep Evropske komisije št. C(2017) 1742 final z dne 17. marca 2017, sprejet v zadevi AT.39258 – Zračni tovorni prevoz, v delu, ki se nanaša nanjo, in razloge, na katerih temelji izrek tega Sklepa;

podredno, če Splošno sodišče na podlagi prvega, drugega in tretjega tožbenega razloga ne razglasi ničnosti Sklepa št. C(2017) 1742 final v celoti:

prvič,

za nične razglasi člen l, prvi odstavek, točke 1) (c), 2) (c), 3) (c) in 4) (c), Sklepa št. C(2017) 1742 final v delu, v katerem enotna in trajajoča kršitev, ki je bila ugotovljena zoper njo, temelji na nedopustnih dokazih, ki jih je v prošnji za imuniteto pred globami predložila Lufthansa, in razloge, na katerih temelji, člen 3(b) Sklepa v delu, v katerem ji je naložena globa 182 920 000 EUR, in člen 4 Sklepa ter posledično na podlagi člena 261 PDEU zniža znesek te globe, v skladu z njenim prvim tožbenim razlogom,

za nične razglasi člen l, prvi odstavek, točke 1) (c), 2) (c), 3) (c) in 4 (c), Sklepa št. C(2017) 1742 final v delu, v katerem se iz obsega enotne in trajajoče kršitev, ki je bila ugotovljena zoper njo, izključijo letalske družbe, za katere je v obrazložitvi Sklepa navedeno, da so bile udeležene pri kršitvi, in razloge, na katerih temelji, člen 3(b) Sklepa v delu, v katerem ji je naložena globa 182 920 000 EUR, in člen 4 Sklepa ter posledično na podlagi člena 261 PDEU zniža znesek te globe, v skladu z njenim drugim tožbenim razlogom,

za nične razglasi člen l, prvi odstavek, točke 2) (c) in 3) (c), Sklepa št. C(2017) 1742 final v delu, v katerem je ugotovljeno, da enotna in trajajoča kršitev, ki je bila ugotovljena zoper njo, vključuje storitve zračnega tovornega prevoza, ki vstopa v EGP (promet inbound EGP), in razloge, na katerih temelji, člen 3(b) Sklepa v delu, v katerem ji je naložena globa 182 920 000 EUR, in člen 4 Sklepa ter posledično na podlagi člena 261 PDEU zniža znesek te globe, v skladu z njenim tretjim tožbenim razlogom,

drugič, za nične razglasi člen l, prvi odstavek, točke 1) (c), 2) (c), 3) (c) in 4 (c), Sklepa št. C(2017) 1742 final v delu, v katerem je ugotovljeno, da zavrnitev plačevanja provizije špediterjem pomeni ločen element enotne in trajajoče kršitve, ki je bila ugotovljena zoper njo, in razloge, na katerih temelji, člen 3(b) Sklepa v delu, v katerem ji je naložena globa 182 920 000 EUR, in člen 4 Sklepa ter posledično na podlagi člena 261 PDEU zniža znesek te globe, v skladu z njenim četrtim tožbenim razlogom,

in, tretjič, za ničnega razglasi člen 3(b) Sklepa št. C(2017) 1742 final v delu, v katerem ji je naložena globa 182 920 000 EUR, ker izračun te globe vključuje njene tarife za prevoz tovora in 50 % njenih prihodkov od storitev tovornega prevoza, ki vstopa v EGP (prihodki inbound EGP) (v skladu z njenim petim tožbenim razlogom), ker je precenjena teža kršitve, ki je bila ugotovljena zoper njo (v skladu z njenim šestim tožbenim razlogom), napačno ugotovljeno trajanje kršitve, ki je bila ugotovljena zoper njo (v skladu z njenim sedmim tožbenim razlogom), in uporabljeno nezadostno zmanjšanje globe iz naslova regulatorne ureditve (v skladu z njenim osmim tožbenim razlogom), in razloge, na katerih temelji, ter na podlagi člena 261 PDEU to globo zmanjša na primeren znesek;

v vsakem primeru Evropski komisiji naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja osem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev obvestila o prizanesljivosti iz leta 2002 in v njem navedenih načel legitimnega pričakovanja, enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije med družbama Air France in Lufthansa, ki se nanaša na dopustnost dokumentov, ki so bili predloženi v prošnji za imuniteto družbe Lufthansa. Ta tožbeni razlog je razdeljen na štiri dele:

Prvi del: dopustnost prvega tožbenega razloga;

Drugi del: odvzem imunitete, priznane družbi Lufthansa;

Tretji del: nedopustnost dokazov, predloženih v njeni prošnji za imuniteto;

Četrti del: nedopustnost dokazov, ki jih je družba Lufthansa predložila v svoji prošnji za imuniteto, bi morala nujno privesti do razglasitve Sklepa za ničnega.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve in načel enakega obravnavanja, prepovedi diskriminacije in varstva pred samovoljnimi posegi Komisije, ker so bile iz izreka Sklepa izključene letalske družbe, ki so sodelovale pri praksah. Ta tožbeni razlog je sestavljen iz dveh delov:

Prvi del: trditev, da naj bi bila izključitev letalskih družb, ki so sodelovale pri praksah, iz izreka Sklepa, pomanjkljivo obrazložena;

Drugi del: trditev, da naj bi izključitev letalskih družb, ki so sodelovale pri praksah, iz izreka Sklepa, kršila načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije ter načelo varstva pred samovoljnimi posegi Komisije.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev pravil, ki določajo meje krajevne pristojnosti Komisije, ki naj bi bila storjena z vključitvijo prometa inbound EGP v enotno in trajajočo kršitev. Ta tožbeni razlog je razdeljen na dva dela:

Prvi del: prakse v zvezi s prometom inbound EGT naj se ne bi izvajale v EGP;

Drugi del: Komisija naj ne bi dokazala obstoja opredeljenih učinkov praks v zvezi s prometom inbound EGP, v EGP.

4.

Četrti tožbeni razlog: protislovnost obrazložitve in očitna napaka pri presoji pri ugotovitvi, da naj bi zavrnitev plačevanja provizije špediterjem pomenila ločen element enotne in trajajoče kršitve. Ta tožbeni razlog je sestavljen iz dveh delov:

Prvi del: navedena ugotovitev naj bi bila protislovno obrazložena;

Drugi del: glede navedene ugotovitve naj bi bila podana očitna napaka pri presoji.

5.

Peti tožbeni razlog: vrednosti prodaje, upoštevane pri izračunu globe za družbo Air France, so napačne; razdeljen je na dva dela:

Prvi del: vključitev tarif v vrednost prodaje naj bi temeljila na protislovni obrazložitvi, večkratni napačni uporabi prava in očitni napaki pri presoji;

Drugi del: vključitev 50 % prihodkov inbound EGP v vrednosti prodaje naj bi kršila Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 in načelo ne bis in idem.

6.

Šesti tožbeni razlog: napačna presoja teže kršitve; sestavljen je iz dveh delov:

Prvi del: trditev, da naj bi precenitev teže praks temeljila na več očitnih napakah pri presoji in kršitvi načel sorazmernosti kazni in enakega obravnavanja;

Drugi del: trditev, da naj bi bila precenitev teže praks posledica tega, da je Komisija s kršitvijo pravil o krajevni pristojnosti v obseg kršitve vključila stike v zvezi s praksami, ki so se izvajale izven EGP.

7.

Sedmi tožbeni razlog: napake pri izračunu trajanja kršitve.

8.

Osmi tožbeni razlog: pomanjkljiva obrazložitev in nezadostnost zmanjšanja v višini 15 %, ki ga je Komisija dodelila iz naslova regulatorne ureditve.