21.8.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 277/46


Acțiune introdusă la 30 mai 2017 – Air France/Comisia

(Cauza T-338/17)

(2017/C 277/69)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Société Air France (Tremblay-en-France, Franța) (reprezentanți: A. Wachsmann și S. Thibault-Liger, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

cu titlu principal, anularea în întregime, în temeiul articolului 263 TFUE, a Deciziei Comisiei Europene nr. C(2017) 1742 final din 17 martie 2017, cauza AT.39258 – Transport aerian de mărfuri, în ceea ce o privește, precum și a motivelor care stau la baza dispozitivului său, în temeiul primului, al celui de al doilea și al celui de al treilea motiv;

cu titlu subsidiar, dacă Tribunalul nu pronunță anularea în întregime a Deciziei nr. C(2017) 1742 final în temeiul primului, al celui de al doilea sau al celui de al treilea motiv:

în primul rând,

anularea articolului 1 primul paragraf, a punctului (1) litera (c), a punctului (2) litera (c), a punctului (3) litera (c) și a punctului (4) litera (c) din Decizia nr. C(2017) 1742 final, în măsura în care încălcarea unică și continuă reținută în sarcina sa se întemeiază pe probe inadmisibile depuse de Lufthansa în cadrul cererii sale de imunitate la amenzi și a motivelor care stau la baza sa, a articolului 3 litera (b) din decizie în măsura în care îi aplică o amendă de 182 920 000 de euro, și a articolului 4 din decizie și reducerea în consecință, în temeiul articolului 261 TFUE, a cuantumului acestei amenzi, în conformitate cu primul motiv;

anularea articolului 1 primul paragraf, a punctului (1) litera (c), a punctului (2) litera (c), a punctului (3) litera (c) și a punctului (4) litera (c) din Decizia nr. C(2017) 1742 final, în măsura în care exclude din perimetrul încălcării unice și continue reținute împotriva sa companii aeriene vizate în motivele deciziei ca fiind implicate în încălcare, și a motivelor care stau la baza sa, a articolului 3 litera (b) din decizie, în măsura în care îi aplică o amendă de 182 920 000 de euro, și a articolului 4 din decizie și reducerea în consecință, în temeiul articolului 261 TFUE, a valorii acestei amenzi, în conformitate cu al doilea motiv;

anularea articolului 1 primul paragraf, a punctului (2) litera (c) și a punctului (3) litera (c) din Decizia nr. C(2017) 1742 final, în măsura în care constată că încălcarea unică și continuă reținută împotriva sa cuprinde serviciile de transport aerian de mărfuri care intră în SEE (trafic inbound SEE), și a motivelor care stau la baza sa, a articolului 3 litera (b) din decizie, în măsura în care îi aplică o amendă de 182 920 000 de euro, și a articolului 4 din decizie și reducerea în consecință, în temeiul articolului 261 TFUE, a valorii acestei amenzi, în conformitate cu al treilea motiv;

în al doilea rând, anularea articolului 1 primul paragraf, a punctului (1) litera (c), a punctului (2) litera (c), a punctului (3) litera (c) și a punctului (4) litera (c) din Decizia nr. C(2017) 1742 final, în măsura în care constată că refuzul de a plăti un comision agenților de expediție constituie un element separat de încălcarea unică și continuă reținută împotriva sa, și a motivelor care stau la baza sa, a articolului 3 litera (b) din decizie, în măsura în care îi aplică o amendă de 182 920 000 de euro, și a articolului 4 din decizie și reducerea în consecință, în temeiul articolului 261 TFUE, a valorii acestei amenzi, în conformitate cu al patrulea motiv;

și, în al treilea rând, anularea articolului 3 litera (b) din Decizia nr. C(2017) 1742 final, în măsura în care îi aplică o amendă de 182 920 000 de euro, pentru motivul că calculul acestei amenzi include tarife de transport și 50 % din veniturile sale referitoare la serviciile de transport care intră în SEE (venituri inbound SEE) (în conformitate cu al cincilea motiv), supraestimează gravitatea încălcării reținute împotriva sa (în conformitate cu al șaselea motiv), reține o durată a încălcării eronată împotriva sa (în conformitate cu al șaptelea motiv) și aplică o reducere a amenzii insuficientă pe baza regimurilor de reglementare (în conformitate cu al optulea motiv), precum și a motivelor care stau la baza sa și reducerea, în temeiul articolului 261 TFUE, a acestei amenzi la un cuantum adecvat;

în orice caz, obligarea Comisiei Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă opt motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea Comunicării din 2002 privind clemența și a principiilor încrederii legitime, egalității de tratament și nediscriminării între Air France și Lufthansa, care afectează admisibilitatea probelor depuse în cadrul cererii de imunitate a Lufthansa. Acest motiv se împarte în patru aspecte:

Primul aspect, întemeiat pe admisibilitatea primului motiv

Al doilea aspect, întemeiat pe retragerea imunității acordate Lufthansa

Al treilea aspect, întemeiat pe caracterul inadmisibil al probelor depuse în cadrul cererii sale de imunitate

Al patrulea aspect, întemeiat pe faptul că caracterul inadmisibil al elementelor de probă depuse de Lufthansa în cadrul cererii sale de imunitate ar trebui să conducă neapărat la anularea deciziei.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea obligației de motivare și a principiilor egalității de tratament, nediscriminării și protecției împotriva intervenției arbitrare a Comisiei, din cauza excluderii din dispozitivul deciziei a unor companii aeriene care au participat la acele practici. Acest motiv se împarte în două aspecte:

Primul aspect, întemeiat pe argumentul potrivit căruia excluderea din dispozitivul deciziei a unor companii care au luat parte la practici ar fi afectată de nemotivare

Al doilea aspect, întemeiat pe argumentul potrivit căruia excluderea din dispozitivul deciziei a unor companii care au luat parte la practici ar fi viciată de încălcarea principiilor egalității de tratament și nediscriminării și a principiului protecției împotriva intervenției arbitrare a Comisiei.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea normelor care delimitează competența teritorială a Comisiei, care ar fi fost săvârșită din cauza integrării traficului inbound SEE în încălcarea unică și continuă. Acest motiv se împarte în două aspecte:

Primul aspect, întemeiat pe faptul că practicile privind traficul inbound SEE nu ar fi fost puse în aplicare în cadrul SEE

Al doilea aspect: Comisia nu ar fi dovedit existența unor efecte calificate în cadrul SEE drept legate de practicile referitoare la traficul inbound SEE.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe contradicția motivelor și pe eroarea vădită de apreciere care viciază constatarea potrivit căreia refuzul de a plăti un comision agenților de expediție ar constitui un element separat al încălcării unice și continue. Acest motiv se împarte în două aspecte:

Primul aspect, potrivit căruia constatarea menționată ar fi afectată de o contradicție de motive

Al doilea aspect, potrivit căruia constatarea menționată ar fi afectată de o eroare vădită de apreciere.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe caracterul eronat al valorilor vânzărilor, luate în calcul la stabilirea amenzii pentru Air France și care se împarte în două aspecte:

Primul aspect, întemeiat pe faptul că integrarea tarifelor în valoarea vânzărilor s-ar baza pe o contradicție de motive, mai multe erori de drept și o eroare vădită de apreciere

Al doilea aspect, întemeiat pe faptul că integrarea a 50 % din veniturile inbound SEE în valorile vânzărilor ar încălca Orientările din 2006 privind stabilirea amenzilor și principiul non bis in idem.

6.

Al șaselea motiv, întemeiat pe aprecierea eronată a gravității încălcării, se împarte în două aspecte:

Primul aspect, întemeiat pe argumentul potrivit căruia supraestimarea gravității practicilor s-ar baza pe mai multe erori vădite de apreciere și pe o încălcare a principiilor proporționalității pedepselor și egalității de tratament

Al doilea aspect, întemeiat pe argumentul potrivit căruia supraestimarea gravității practicilor ar rezulta din includerea în perimetrul încălcării a unor contacte referitoare la practici puse în aplicare în afara SEE, cu încălcarea normelor de competență teritorială a Comisiei.

7.

Al șaptelea motiv, întemeiat pe caracterul eronat al calculului duratei încălcării

8.

Al optulea motiv, întemeiat pe nemotivare și pe insuficiența reducerii cu 15 % acordată de Comisie în temeiul regimurilor de reglementare.