21.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 277/46


Tužba podnesena 30. svibnja 2017. – Air France protiv Komisije

(Predmet T-338/17)

(2017/C 277/69)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Société Air France (Tremblay-en-France, Francuska) (zastupnici: A. Wachsmann i S. Thibault-Liger, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva:

primarno, na temelju članka 263. UFEU-a, da na temelju njegovog prvog, drugog i trećeg tužbenog razloga u cijelosti poništi Odluku Europske komisije br. C(2017) 1742 final od 17. ožujka 2017., Predmet AT.39258 – Zračni prijevoz tereta, u dijelu u kojem se ta odluka odnosi na njega, kao i razloge na kojima se temelji njezin operativni dio;

podredno, ako Opći sud ne poništi u cijelosti Odluku br. C(2017) 1742 final na temelju prvog, drugog i trećeg tužbenog razloga da:

kao prvo,

poništi članak 1. stavak 1. podstavak 1. točku (c), podstavak 2. točku (c), podstavak 3. točku (c) i podstavak 4. točku (c) Odluke br. C(2017) 1742 final, u dijelu u kojem se jedinstvena i trajna povreda koja mu se stavlja na teret temelji na nedopuštenim dokazima koje je podnijela Lufthansa u okviru njezina zahtjeva za oslobađanje od novčanih kazni, i razloge na kojima se temelji, članak 3. točku (b) Odluke u dijelu u kojem se tužitelju izriče novčana kazna u visini od 182 920 000 eura, i članak 4. Odluke, i posljedično, na temelju članka 261. UFEU-a, smanji iznos te novčane kazne, u skladu s tužiteljevim prvim tužbenim razlogom,

poništi članak 1. stavak 1. podstavak 1. točku (c), podstavak 2. točku (c), podstavak 3. točku (c) i članak 4. točku (c) Odluke br. C(2017) 1742 final, u dijelu u kojem se njome iz područja jedinstvene i trajne povrede koja se pripisuje tužitelju isključuje zračne prijevoznike za koje je u obrazloženju odluke navedeno da su uključeni u povredu, i razloge na kojima se temelji, članak 3. točku (b) Odluke u dijelu u kojem se tužitelju izriče novčana kazna u visini od 182 920 000 eura, i članak 4. Odluke, i posljedično, na temelju članka 261. UFEU-a, smanji iznos te novčane kazne, u skladu s tužiteljevim drugim tužbenim razlogom,

poništi članak 1. stavak 1., podstavak 2. točku (c), podstavak 3. točku (c) Odluke br. C(2017) 1742 final, u dijelu u kojem su jedinstvenom i trajnom povredom koja mu se stavlja na teret obuhvaćene usluge prijevoza tereta koji ulazi u EGP (ulazni prijevoz prema EGP-u), i razloge na kojima se temelji, članak 3. točku (b) Odluke u dijelu u kojem se tužitelju izriče novčana kazna u visini od 182 920 000 eura, i članak 4. Odluke, i posljedično, na temelju članka 261. UFEU-a, smanji iznos te novčane kazne, u skladu s tužiteljevim trećim tužbenim razlogom,

kao drugo, poništi članak 1. stavak 1. podstavak 1. točku (c), podstavak 2. točku (c), podstavak 3. točku (c) i članak 4. točku (c) Odluke br. C(2017) 1742 final, u dijelu u kojem se njome utvrđuje da je odbijanje plaćanja provizije špediterima odvojeni dio jedinstvene i trajne povrede koja mu se stavlja na teret, i razloge na kojima se temelji, članak 3. točku (b) Odluke u dijelu u kojem se tužitelju izriče novčana kazna u visini od 182 920 000 eura, i članak 4. Odluke, i posljedično, na temelju članka 261. UFEU-a, smanji iznos te novčane kazne, u skladu s tužiteljevim četvrtim tužbenim razlogom,

i, kao treće, poništi članak 3. točku (b) Odluke br. C(2017) 1742 final, u dijelu u kojem se tužitelju izriče novčana kazna u visini od 182 920 000 eura zato što izračun te kazne uključuje njegove tarife za prijevoz tereta i 50 % njegovih prihoda od prijevoza tereta koji ulazi u EGP (prihodi za ulazni prijevoz u EGP) (u skladu s tužiteljevim petim tužbenim razlogom), zato što se precjenjuje težina povrede koja mu se pripisuje (u skladu s tužiteljevim šestim tužbenim razlogom), jer je trajanje povrede koja mu se pripisuje pogrešno utvrđeno (u skladu s tužiteljevim sedmim tužbenim razlogom) i jer je primijenjeno sniženje novčane kazne nedostatno s obzirom na normativne okvire (u skladu s tužiteljevim osmim tužbenim razlogom), i razloge na kojima se temelji, i, na temelju članka 261. UFEU-a smanji iznos te novčane kazne na primjerenu visinu;

u svakom slučaju, naloži Komisiji snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe osam tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi Obavijesti o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni iz 2002. i načela legitimnih očekivanja, jednakog postupanja i nediskriminacije između društava Air France i Lufthansa koja utječe na dopuštenost dokaza podnesenih u okviru Lufthansinog zahtjeva za oslobađanje od novčanih kazni. Taj tužbeni razlog dijeli se na četiri dijela:

prvi dio, koji se temelji na dopuštenosti prvog tužbenog razloga;

drugi dio, koji se temelji na ukidanju oslobođenja dodijeljenog Lufthansi;

treći dio, koji se temelji na nedopuštenosti dokaza podnesenih u okviru zahtjeva za oslobađanje od novčanih kazni;

četvrti dio, koji se temelji na činjenici da se zbog nedopuštenosti dokaza koje je Lufthansa podnijela u okviru svojeg zahtjeva za oslobađanje od novčanih kazni Odluka nužno mora poništiti.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi obveze obrazlaganja i načela jednakog postupanja, nediskriminacije i zaštite od arbitrarnog postupanja Komisije jer su u operativnom dijelu odluke izostavljeni zračni prijevoznici koji su sudjelovali u povredama. Taj tužbeni razlog se sastoji od dva dijela:

prvi dio, koji se temelji na argumentu prema kojem izostavljanje iz operativnog dijela odluke zračnih prijevoznika koji su sudjelovali u praksama nije obrazloženo;

drugi dio, koji se temelji na argumentu prema kojem je izostavljanje iz operativnog dijela odluke zračnih prijevoznika koji su sudjelovali u praksama zahvaćeno povredom načela jednakog postupanja i nediskriminacije i načela zaštite od arbitrarnog postupanja Komisije.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi pravila o granicama Komisijine teritorijalne nadležnosti, koja je počinjena jer je ulazni prijevoz prema EGP-u obuhvaćen jedinstvenom i trajnom povredom. Taj tužbeni razlog dijeli se na dva dijela:

prvi dio, koji se temelji na činjenici da prakse u vezi s ulaznim prijevozom prema EGP-u nisu nastupile unutar EGP-a;

drugi dio: Komisija nije dokazala postojanje kvalificiranih učinaka unutar EGP-a povezanih s praksama u vezi s ulaznim prijevozom prema EGP-u.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na proturječnosti obrazloženja i očitoj pogrešci u ocjeni kojima je zahvaćeno utvrđenje prema kojem je odbijanje plaćanja provizije špediterima odvojeni dio jedinstvene i trajne povrede. Taj tužbeni razlog sastoji se od dva dijela:

prvi dio, koji se temelji na tome da je obrazloženje tog utvrđenja proturječno;

drugi dio, koji se temelji na tome da je obrazloženje tog utvrđenja zahvaćeno očitom pogreškom u ocjeni.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na tome da su prodajne vrijednosti uzete u obzir za izračun novčane kazne Air Franceu pogrešne, i koji je podijeljen na dva dijela:

prvi dio, koji se temelji na tome da je obrazloženje uključivanja tarifa u vrijednost prodaja proturječno, da to uključivanje sadržava više pogreški koje se tiču prava i jednu očitu pogrešku u ocjeni;

drugi dio, koji se temelji na činjenici da uključivanje 50 % prihoda od ulaznog prijevoza prema EGP-u u vrijednosti prodaja povrjeđuje smjernice Komisije o utvrđivanju novčanih kazni iz 2006. i načelo non bis in idem.

6.

Šesti tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešnoj ocjeni težine povrede, i sastoji se od dva dijela:

prvi dio, koji se temelji na argumentu prema kojem se precjenjivanje težine postupanja temelji na više očitih pogrešaka u ocjeni i povredi načela proporcionalnosti kazni i jednakog postupanja;

drugi dio, koji se temelji na argumentu prema kojem precjenjivanje težine postupanja proizlazi iz uključivanja u područje povrede kontakata u vezi s praksama koje su se odvile izvan EGP-a uz povredu pravila o teritorijalnoj nadležnosti Komisije.

7.

Sedmi tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešnom izračunu trajanje povrede.

8.

Osmi tužbeni razlog, koji se temelji na nepostojanju obrazloženja i na nedostatnom smanjenju novčane kazne od 15 %, koje je Komisija dodijelila s obzirom na normativne okvire.