7.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/32


Talan väckt den 30 maj 2017 – Air France-KLM mot kommissionen

(Mål T-337/17)

(2017/C 256/38)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Air France-KLM (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna A. Wachsmann och S. Thibault-Liger)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

i första hand till fullo ogiltigförklara, på grundval av artikel 263 FEUF, Europeiska kommissionens beslut C(2017) 1742 final av den 17 mars 2017 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om lufttransport (ärende AT.39258 – luftfrakt) såvitt gäller Air France-KLM, samt de skäl som ligger till grund för beslutets artikeldel, på grundval av den första grunden;

i andra hand, för det fall tribunalen inte till fullo ogiltigförklarar beslut C(2017) 1742 final på grundval av den första grunden:

ogiltigförklara artikel 1, första stycket, 1) (b), 2) (b), 3) (b) och 4 (b) i beslut C(2017)1742 final, i det att konstaterandet att Air France-KLM gjort en enda, fortlöpande överträdelse grundar sig på bevis som förebringats av Lufthansa inom ramen för bolagets ansökan om immunitet med tillämpning av kommissionens meddelande från år 2002 om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden, jämte därmed sammanhängande skäl, artikel 3 (b) och (d) i beslutet i det att Air France-KLM åläggs två böter om totalt 307 360 000 euro, och artikel 4 i beslutet, och därför på grundval av artikel 261 FEUF sätta ned bötesbeloppet i enlighet med den andra grunden;

ogiltigförklara artikel 1, första stycket, 1) (b), 2) (b), 3) (b) och 4 (b) i beslut C(2017)1742 final, i det att den enda, fortlöpande överträdelse som Air France-KLM påstås ha gjort inte omfattar de flygbolag som avses i beslutsskälen såsom inblandade i förfaranden som är hänförliga till denna överträdelse, jämte därmed sammanhängande skäl, artikel 3 (b) och (d) i beslutet i det att Air France-KLM åläggs två böter om totalt 307 360 000 euro, och artikel 4 i beslutet, och därför på grundval av artikel 261 FEUF sätta ned bötesbeloppet i enlighet med den tredje grunden;

ogiltigförklara artikel 1, första stycket, 2) (b) och 3) (b) i beslut C(2017)1742 final, i det att det konstateras att den enda, fortlöpande överträdelse som Air France-KLM påstås ha gjort omfattar frakttjänster till EES (trafik inbound EES), jämte därmed sammanhängande skäl, artikel 3 (b) och (d) i beslutet i det att Air France-KLM åläggs två böter om totalt 307 360 000 euro, och artikel 4 i beslutet, och därför på grundval av artikel 261 FEUF sätta ned bötesbeloppet i enlighet med den fjärde grunden;

i tredje hand, för det fall tribunalen inte ogiltigförklarar beslut C(2017) 1742 final på den andra, tredje eller den fjärde grunden:

ogiltigförklara artikel 1, första stycket, 1) (b), 2) (b), 3) (b) och 4 (b) i beslut C(2017)1742 final, i det att det konstateras att vägran att ge speditörerna ett kommissionsuppdrag utgör en separat del av den enda, fortlöpande överträdelse som läggs Air France-KLM till last, jämte därmed sammanhängande skäl, artikel 3 (b) och (d) i beslutet i det att Air France-KLM åläggs två böter om totalt 307 360 000 euro, och artikel 4 i beslutet, och därför på grundval av artikel 261 FEUF sätta ned bötesbeloppet i enlighet med den femte grunden;

i fjärde hand, för det fall tribunalen inte ogiltigförklarar beslut C(2017) 1742 final på den femte grunden:

ogiltigförklara artikel 3 (b) och (d) i beslut C(2017) 1742 final, i det att Air France-KLM åläggs två böter om totalt 307 360 000 euro, på den grunden att beräkningen av dessa böter integrerar avgifterna och 50 procent av inkomsterna in mot EES (inkomster inbound EES) för Société Air France och KLM (enligt den sjätte grunden), överskattar allvaret i den överträdelse som läggs Air France-KLM till last (enligt den sjunde grunden), lägger Société Air France till last en felaktig överträdelseperiod (enligt den åttonde grunden) och tillämpar en otillräcklig bötesnedsättning utifrån tillämpligt regelverk (enligt den nionde grunden), jämte därmed sammanhängande skäl, och därför på grundval av artikel 261 FEUF sätta ned bötesbeloppet till ett lämpligt belopp;

under alla omständigheter förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden nio grunder.

1.

Första grunden: Det var fel att hålla Air France-KLM ansvarigt för Air Frances och KLM:s förfaranden. Denna grund delas in i två delgrunder:

Första delgrunden: Det var fel att hålla Air France-KLM ansvarigt för Air Frances förfaranden från och med den 15 september 2004 och för KLM:s förfaranden från och med den 5 maj 2004;

Andra delgrunden: Det var fel att hålla Air France-KLM ansvarigt för Air Frances förfaranden mellan den 7 december 1999 och den 15 september 2004;

2.

Andra grunden: Åsidosättande av 2002 års meddelande om förmånlig behandling, av principen om berättigade förväntningar, likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen mellan Air France-KLM och Lufthansa, vilket påverkat tillåtligheten av den bevisning som förebringats inom ramen för Lufthansas ansökan om immunitet;

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten, likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen och principen om skydd mot godtycklig bedömning från kommissionens sida, i det att beslutets artikeldel inte omfattar flygbolag som deltagit i förfarandena. Denna grund delas in i två delgrunder:

Första delgrunden: Det har inte lämnats någon tillräcklig motivering till varför beslutets artikeldel inte omfattar flygbolag som deltagit i förfarandena.

Andra delgrunden: I och med att beslutets artikeldel inte omfattar flygbolag som deltagit i förfarandena har kommissionen åsidosatt likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen och principen om skydd mot godtycklig bedömning från kommissionens sida;

4.

Fjärde grunden: Den omständigheten att trafik inbound EES ingår i den enda, fortlöpande överträdelsen, innebär ett åsidosättande av de regler som begränsar kommissionens territoriella behörighet. Denna grund delas in i två delgrunder:

Första delgrunden: De förfaranden som är att hänföra till trafik inbound EES kan inte anses ha genomförts inom EES;

Andra delgrunden: Kommissionen har inte styrkt kvalificerade effekter inom EES av de förfaranden som är att hänföra till trafik inbound EES;

5.

Femte grunden: Motstridiga skäl har lämnats, samt en uppenbart felaktig bedömning har gjorts, vilket påverkar konstaterandet att vägran att lämna kommissionsuppdrag åt speditörerna utgjorde en separat del av den enda, fortlöpande överträdelsen. Denna grund delas in i två delgrunder:

Första delgrunden: Motstridiga skäl har lämnats med avseende på detta konstaterande;

Andra delgrunden: En uppenbart felaktig bedömning har gjorts med avseende på detta konstaterande;

6.

Sjätte grunden: Kommissionen gjorde en felaktig beräkning av vilka försäljningsvärden som skulle beaktas vid beräkningen av de böter som skulle åläggas Air France-KLM. Denna grund delas in i två delgrunder:

Första delgrunden: Kommissionen lämnade en motstridig motivering och gjorde i flera avseenden en felaktig rättstillämpning och en uppenbart felaktig bedömning i samband med att den tog med avgifter i beräkningen av försäljningsvärdet;

Andra delgrunden: I och med att kommissionen tog med 50 procent av inkomsterna inbound EES i försäljningsvärdet, så åsidosatte den 2006 års riktlinjer för bötesberäkning och principen ne bis in idem;

7.

Sjunde grunden: Felaktig bedömning av överträdelsens allvar. Grunden delas in i två delgrunder:

Första delgrunden: Kommissionens felaktiga bedömning i flera avseenden, samt dennes åsidosättande av principen att sanktioner ska vara proportionerliga och av likabehandlingsprincipen, ledde till att kommissionen överskattade överträdelsens allvar:

Andra delgrunden: Kommissionen ansåg, i strid med reglerna om kommissionens territoriella behörighet, att kontakter rörande förfaranden som genomförts utanför EES skulle anses ingå i överträdelsen, vilket ledde till att kommissionen överskattade överträdelsens allvar;

8.

Åttonde grunden: Kommissionen gjorde en felaktig bedömning av hur länge Air Frances överträdelse hade pågått, vilket påverkade beräkningen av Air France-KLM:s böter.

9.

Nionde grunden: Kommissionen lämnade en bristfällig motivering och gjorde en icke-adekvat nedsättning då kommissionen satte ned böterna med 15 procent utifrån tillämpligt regelverk.