7.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 256/32


Tožba, vložena 30. maja 2017 – Air France-KLM/Komisija

(Zadeva T-337/17)

(2017/C 256/38)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Air France-KLM (Pariz, Francija) (zastopnika: A. Wachsmann in S. Thibault-Liger, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

primarno, v skladu s prvim tožbenim razlogom, ki ga navaja ta družba, na podlagi člena 263 PDEU v celoti razglasi ničnost Sklepa Evropske komisije št. C(2017) 1742 final z dne 17. marca 2017 v zvezi s postopkom uporabe člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije, člena 53 Sporazuma EGP in člena 8 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu, zadeva COMP/39258 – Zračni tovorni promet, v delu v katerem se nanaša na družbo Air France-KLM, in obrazložitve, s katero je utemeljen izrek tega sklepa;

podredno, če Splošno sodišče ne bo v celoti razglasilo ničnosti Sklepa št. (2017) 1742 final na podlagi prvega tožbenega razloga:

v skladu z drugim tožbenim razlogom, ki ga navaja ta družba, razglasi ničnost člena 1, prvi odstavek, 1)(b), 2)(b), 3)(b) in 4)(b), Sklepa št. C(2017) 1742 final v delu, v katerem je ugotovitev obstoja enotne in trajajoče kršitve, ki je pripisana družbi Air France-KLM, utemeljena na dokazih, ki jih je predložila družba Lufthansa v okviru svoje prošnje za imuniteto na podlagi Obvestila Komisije iz leta 2002 o imuniteti pred globami in znižanju glob v kartelnih zadevah, in obrazložitve, s katero je ta člen utemeljen, člena 3(b) in (d) Sklepa v delu, v katerem sta družbi Air France-KLM naloženi dve globi v skupnem znesku 307 360 000 EUR, in člena 4 Sklepa ter posledično na podlagi člena 261 PDEU zmanjša ti globi;

v skladu s tretjim tožbenim razlogom, ki ga navaja ta družba, razglasi ničnost člena 1, prvi odstavek, 1)(b), 2)(b), 3)(b) in 4)(b), Sklepa št. C(2017) 1742 final v delu, v katerem so letalske družbe, ki so navedene v obrazložitvi Sklepa, izključene iz obsega enotne in trajajoče kršitve, ki je pripisana družbi Air France-KLM, kot vpletene v prakse v zvezi s to kršitvijo, in obrazložitve, s katero je ta člen utemeljen, člena 3(b) in (d) Sklepa v delu, v katerem sta družbi Air France-KLM naloženi dve globi v skupnem znesku 307 360 000 EUR, in člena 4 Sklepa ter posledično na podlagi člena 261 PDEU zmanjša ti globi;

v skladu s četrtim tožbenim razlogom, ki ga navaja ta družba, razglasi ničnost člena 1, prvi odstavek, 2)(b) in 3)(b), Sklepa št. C(2017) 1742 final v delu, v katerem je ugotovljeno, da so z enotno in trajajočo kršitvijo, ki je pripisana družbi Air FrAnce-KLM, zajete storitve tovornega prometa, ki vstopa v EGP (promet inbound EGP), in obrazložitve, s katero je ta člen utemeljen, člena 3(b) in (d) Sklepa v delu, v katerem sta družbi Air France-KLM naloženi dve globi v skupnem znesku 307 360 000 EUR, in člena 4 Sklepa ter posledično na podlagi člena 261 PDEU zmanjša ti globi;

še bolj podredno, če Splošno sodišče ne bo razglasilo ničnosti Sklepa št. C(2017) 1742 final na podlagi drugega, tretjega ali četrtega tožbenega razloga:

v skladu s petim tožbenim razlogom, ki ga navaja ta družba, razglasi ničnost člena 1, prvi odstavek, 1)(b), 2)(b), 3)(b) in 4)(b), Sklepa št. C(2017) 1742 final v delu, v katerem je ugotovljeno, da je zavrnitev plačila provizij špediterjem ločen element enotne in trajajoče kršitve, ki je pripisana družbi Air France-KLM, in obrazložitve, s katero je ta člen utemeljen, člena 3(b) in (d) Sklepa v delu, v katerem sta družbi Air France-KLM naloženi dve globi v skupnem znesku 307 360 000 EUR, in člena 4 Sklepa ter posledično na podlagi člena 261 PDEU zmanjša ti globi;

najbolj podredno, če Splošno sodišče ne bo razglasilo ničnosti Sklepa št. C(2017) 1742 final na podlagi petega tožbenega razloga:

razglasi ničnost člena 3(b) in (d) Sklepa št. C(2017) 1742 final v delu, v katerem sta družbi Air France-KLM naloženi dve globi v skupnem znesku 307 360 000 EUR, ker so v izračun teh glob vključene tarife in 50 % prihodkov od vhodnih prog v EGP (prihodek inbound EGP), ki jih je imela družba Air France-KLM (v skladu z njenim šestim tožbenim razlogom), previsoko ocenjena resnost kršitve, ki je pripisana družbi Air France-KLM (v skladu z njenim sedmim tožbenim razlogom), upoštevano napačno trajanje kršitve, kar zadeva družbo Air France-KLM (v skladu z njenim osmim tožben im razlogom), in uporabljeno nezadostno zmanjšanje globe iz naslova regulatornih ureditev (v skladu z njenim devetim tožbenim razlogom), ter obrazložitve, s katero je utemeljen ta člen, in na podlagi člena 261 PDEU ti globi ustrezno zmanjša;

vsekakor naloži plačilo vseh stroškov Evropski komisiji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja devet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: napačen pripis odgovornosti za ravnanja družb Air France in KLM družbi Air France-KLM:

prvi del se nanaša na to, da je bila družbi Air France-KLM napačno pripisana odgovornost za ravnanja družbe Air France od 15. septembra 2004 in družbe KLM od 5. maja 2004;

drugi del se nanaša na to, da je bila družbi Air France-KLM napačno pripisana odgovornost za ravnanja družbe Air France od 7. decembra 1999 do 15. septembra 2004.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev obvestila o prizanesljivosti iz leta 2002 ter načel varstva legitimnih pričakovanj, enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije med družbo Air France-KLM in družbo Lufthanso, ki vpliva na dopustnost dokazil, ki so bila predložena v okviru prošnje družbe Lufthansa za imuniteto pred globo.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve ter načel enakega obravnavanja, prepovedi diskriminacije in varstva pred samovoljnim ukrepanjem Komisije, ker so bile iz izreka Sklepa izključene letalske družbe, ki so sodelovale pri ravnanjih. Ta tožbeni razlog ima dva dela:

prvi del se nanaša na trditev, da glede izključitve družb, ki so sodelovale pri ravnanjih, iz izreka Sklepa obstaja napaka pri obrazložitvi;

drugi del se nanaša na trditev, gre pri izključitvi družb, ki so sodelovale pri ravnanjih, iz izreka Sklepa za kršitev načel enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije ter načela varstva pred samovoljnim ukrepanjem Komisije.

4.

Četrti tožbeni razlog: vključitev prihodnih prog v EGP v enotno in trajajočo kršitev, zaradi česar naj bi bila kršena pravila o krajevni pristojnosti Komisije. Ta tožbeni razlog ima dva dela:

prvi del se nanaša na to, da se ravnanja v zvezi z prihodnimi progami v EGP niso izvajala znotraj EGP;

drugi del se nanaša na to, da Komisija ni dokazala obstoja opredeljenih učinkov znotraj EGP, povezanih z ravnanji v zvezi z prihodnimi progami v EGP.

5.

Peti tožbeni razlog: protislovnost obrazložitve in očitna napaka pri presoji glede ugotovitve, da zavrnitev plačila špediterjem pomeni ločen element enotne in trajajoče kršitve. Ta tožbeni razlog ima dva dela:

prvi del se nanaša na to, da gre pri tej ugotovitvi za protislovnost obrazložitve;

drugi del se nanaša na to, da je bila pri tej ugotovitvi storjena očitna napaka pri presoji.

6.

Šesti tožbeni razlog: upoštevanje napačne vrednosti prodaje pri izračunu globe, ki je bila naložena družbi Air France-KLM. Sestavljen je iz dveh delov:

prvi del se nanaša na to, da vključitev tarif v vrednost prodaje temelji na protislovnosti obrazložitve, na večkrat napačno uporabljenem pravu in na očitni napaki pri presoji;

drugi del se nanaša na to, da vključitev 50 % prihodkov iz naslova prihodnih prog v EGP v vrednost prodaje pomeni kršitev smernic o načinu določanja glob iz leta 2006 in načela ne bis in idem.

7.

Sedmi tožbeni razlog: napačna presoja resnosti kršitve. Sestavljen je iz dveh delov:

prvi del se nanaša na trditev, da precenjena resnost ravnanj temelji na več očitnih napakah pri presoji ter na kršitvi načel sorazmernosti kazni in enakega obravnavanja;

drugi del se nanaša na trditev, da je precenjenost resnosti ravnanj posledica tega, da so bili v obseg kršitve vključeni stiki v zvezi z ravnanji, ki so se izvajala zunaj EGP, kar pomeni kršitev pravil o krajevni pristojnosti Komisije.

8.

Osmi tožbeni razlog: napačen izračun trajanja kršitve, ki je bilo ugotovljeno za družbo Air France in upoštevano za izračun globe, ki je bila naložena družbi Air France-KLM.

9.

Deveti tožbeni razlog: neobrazložitev in nezadostnost 15-odstotnega zmanjšanja, ki ga je odobrila Komisija na podlagi regulatornih ureditev.