7.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 256/32


Žaloba podaná 30. mája 2017 – Air France-KLM/Komisia

(Vec T-337/17)

(2017/C 256/38)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Air France-KLM (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: A. Wachsmann a S. Thibault-Liger, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil na základe článku 263 ZFEÚ v plnom rozsahu rozhodnutie Európskej komisie C(2017) 1742 final zo 17. marca 2017 týkajúce sa konania podľa článku 101 ZFEÚ, článku 53 Dohody EHP a článku 8 dohody medzi Švajčiarskou konfederáciou a Európskym spoločenstvom o leteckej doprave (vec COMP/39.258 – Nákladná letecká doprava) v rozsahu, v akom sa týka spoločnosti Air France-KLM, vrátane dôvodov, na ktorých sa zakladá jeho výrok, a to na základe jej prvého žalobného dôvodu,

subsidiárne, ak Všeobecný súd nezruší v plnom rozsahu rozhodnutie C(2017) 1742 final na základe prvého žalobného dôvodu:

zrušil článok 1 prvý pododsek bod 1, písm. b), bod 2, písm. b), bod 3, písm. b) a bod 4, písm. b) rozhodnutia C(2017) 1742 final v rozsahu, v akom sa konštatovanie jediného a pokračujúceho porušenia pripísaného spoločnosti Air France-KLM zakladá na dôkazoch predložených spoločnosťou Lufthansa v rámci jej žiadosti o oslobodenie od pokuty na základe oznámenia Komisie z roku 2002 o spolupráci a oslobodení od pokút a znížení pokút v prípadoch kartelov, vrátane zrušenia dôvodov, na ktorých sa zakladá, ďalej článok 3 písm. b) a d) rozhodnutia v rozsahu, v akom sú spoločnosti Air France-KLM uložené dve pokuty v celkovej výške 307 360 000 eur, a článok 4 rozhodnutia, a v dôsledku toho znížil sumu týchto pokút na základe článku 261 ZFEÚ v súlade s jej druhým žalobným dôvodom,

zrušil článok 1 prvý pododsek bod 1, písm. b), bod 2, písm. b), bod 3, písm. b) a bod 4, písm. b) rozhodnutia C(2017) 1742 final v rozsahu, v akom sú týmto rozhodnutím z jediného a pokračujúceho porušenia pripísaného spoločnosti Air France-KLM vylúčené letecké spoločnosti označené v odôvodnení rozhodnutia ako spoločnosti zapojené do činností súvisiacich s týmto porušením, vrátane zrušenia dôvodov, na ktorých je založený, ďalej článok 3 písm. b) a d) rozhodnutia v rozsahu, v akom sú spoločnosti Air France-KLM uložené dve pokuty v celkovej výške 307 360 000 eur, a článok 4 rozhodnutia, a v dôsledku toho znížil sumu týchto pokút na základe článku 261 ZFEÚ v súlade s jej tretím žalobným dôvodom,

zrušil článok 1 prvý pododsek bod 2, písm. b) a bod 3, písm. b) rozhodnutia C(2017) 1742 final v rozsahu, v akom sa v ňom konštatuje, že jediné a pokračujúce porušenie pripísané spoločnosti Air France-KLM zahŕňa služby nákladnej dopravy smerujúcej do EHP (trafic inbound EEE), vrátane zrušenia dôvodov, na ktorých je založený, ďalej článok 3 písm. b) a d) rozhodnutia v rozsahu, v akom sú spoločnosti Air France-KLM uložené dve pokuty v celkovej výške 307 360 000 eur, a článok 4 rozhodnutia, a v dôsledku toho znížil sumu týchto pokút na základe článku 261 ZFEÚ v súlade s jej štvrtým žalobným dôvodom,

subsidiárnejšie, ak Všeobecný súd nezruší rozhodnutie C(2017) 1742 final na základe druhého, tretieho alebo štvrtého žalobného dôvodu:

zrušil článok 1 prvý pododsek bod 1, písm. b), bod 2, písm. b), bod 3, písm. b) a bod 4, písm. b) rozhodnutia C(2017) 1742 final v rozsahu, v akom sa v ňom konštatuje, že odmietnutie platiť provízie špeditérskym spoločnostiam je samostatným prvkom jediného a pokračujúceho porušenia pripísaného spoločnosti Air France-KLM, vrátane zrušenia dôvodov, na ktorých je založený, ďalej článok 3 písm. b) a d) rozhodnutia v rozsahu, v akom sú spoločnosti Air France-KLM uložené dve pokuty vo výške 307 360 000 eur, a článok 4 rozhodnutia, a v dôsledku toho znížil sumu týchto pokút na základe článku 261 ZFEÚ v súlade s jej piatym žalobným dôvodom,

ešte subsidiárnejšie, ak Všeobecný súd nezruší rozhodnutie C(2017) 1742 final na základe piateho žalobného dôvodu:

zrušil čl. 3 písm. b) a d) rozhodnutí C(2017) 1742 final v rozsahu, v akom sú spoločnosti Air France-KLM uložené dve pokuty vo výške 307 360 000 eur, lebo výpočet týchto pokút zahŕňa tarify a 50 % príjmov smerujúcich do EHP (revenus inbound EEE) spoločností Société Air France a KLM (podľa jej šiesteho žalobného dôvodu), nadhodnocuje závažnosť porušenia pripísaného spoločnosti Air France-KLM (podľa jej siedmeho žalobného dôvodu), uvádza nesprávnu dĺžku trvania porušenia vo vzťahu k Société Air France (podľa jej ôsmeho žalobného dôvodu) a uplatňuje nedostatočné zníženie pokuty z dôvodu regulačných režimov (podľa jej deviateho žalobného dôvodu), vrátane dôvodov, na ktorých sa zakladá, a znížil tieto pokuty na základe článku 261 ZFEÚ na primeranú sumu,

v každom prípade zaviazal Európsku komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza deväť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že spoločnosti Air France-KLM bola nesprávne pripísaná zodpovednosť za konanie spoločností Air France a KLM. Tento žalobný dôvod sa člení na dve časti:

prvá časť je založená na tom, že spoločnosti Air France-KLM bola nesprávne pripísaná zodpovednosť za konanie spoločnosti Air France od 15. septembra 2004 a za konanie spoločnosti KLM od 5. mája 2004,

druhá časť je založená na tom, že spoločnosti Air France-KLM bola nesprávne pripísaná zodpovednosť za konanie spoločnosti Air France od 7. decembra 1999 do 15. septembra 2004.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení oznámenia o zhovievavosti z roku 2002 a zásad legitímnej dôvery, rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie vo vzťahoch medzi spoločnosťami Air France-KLM a Lufthansa, čo má vplyv na prípustnosť podkladov predložených v rámci žiadosti spoločnosti Lufthansa o oslobodenie od pokuty.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení povinnosti uviesť odôvodnenie a zásady rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie a ochrany pred svojvoľným zásahom zo strany Komisie, pretože z výroku rozhodnutia boli vylúčené letecké spoločnosti, ktoré sa daných činností zúčastnili. Tento žalobný dôvod sa člení na dve časti:

prvá časť vychádza z tvrdenia, že vylúčenie spoločností, ktoré sa zúčastnili porušenia, z výroku rozhodnutia je postihnuté nedostatkom odôvodnenia,

druhá časť vychádza z tvrdenia, že vylúčenie spoločností, ktoré sa zúčastnili porušenia, z výroku rozhodnutia porušuje zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie a zásadu ochrany pred svojvoľným zásahom zo strany Komisie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na zahrnutí služieb smerujúcich do EHP (trafic inbound EEE) do jediného a pokračujúceho porušenia, čo porušuje pravidlá vymedzujúce územnú príslušnosť Komisie. Tento žalobný dôvod sa člení na dve časti:

prvá časť vychádza z toho, že činnosti súvisiace so službami smerujúcimi do EHP (trafic inbound EEE) sa neuskutočnili v rámci EHP,

druhá časť: Komisia nepreukázala existenciu významných účinkov v rámci EHP spojených s činnosťami súvisiacimi so službami smerujúcimi do EHP (trafic inbound EEE).

5.

Piaty žalobný dôvod založený na rozpore v odôvodnení a na zjavne nesprávnom posúdení, v dôsledku čoho je nesprávne konštatovanie, že odmietnutie platiť provízie špeditérskym spoločnostiam je samostatným prvkom jediného a pokračujúceho porušenia. Tento žalobný dôvod sa člení na dve časti:

prvá časť vychádza zo skutočnosti, že toto konštatovanie je poznamenané vadou spočívajúcou v rozpore v odôvodnení,

druhá časť vychádza zo skutočnosti, že toto konštatovanie je poznamenané vadou spočívajúcou v zjavne nesprávnom posúdení.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na nesprávnosti hodnôt tržieb zohľadnených na účely výpočtu výšky pokuty uloženej spoločnosti Air France-KLM, ktorý sa člení na dve časti:

prvá časť vychádza z toho, že zahrnutie taríf do hodnoty tržieb je založené na rozpore v odôvodnení, na nesprávnom právnom posúdení a na zjavne nesprávnom posúdení,

druhá časť vychádza z toho, že zahrnutie 50 % príjmov smerujúcich do EHP (revenus inbound EEE) do hodnoty tržieb porušuje usmernenia k metóde stanovovania pokút z roku 2006 a zásadu non bis in idem.

7.

Siedmy žalobný dôvod založený na nesprávnom posúdení závažnosti porušenia, ktorý sa člení na dve časti:

prvá časť vychádza z tvrdenia, že nadhodnotenie závažnosti je založené na zjavne nesprávnom posúdení v niekoľkých smeroch a na porušení zásad primeranosti trestov a rovnosti zaobchádzania,

druhá časť vychádza z tvrdenia, že nadhodnotenie závažnosti činností vyplýva zo zahrnutia kontaktov týkajúcich sa činností uskutočňovaných mimo EHP do rozsahu porušenia v rozporu s pravidlami územnej príslušnosti Komisie.

8.

Ôsmy žalobný dôvod založený na nesprávnosti výpočtu dĺžky trvania porušenia vo vzťahu k spoločnosti Air France, zohľadnenej na účely výpočtu pokuty uloženej spoločnosti Air France-KLM.

9.

Deviaty žalobný dôvod založený na nedostatku odôvodnenia a nedostatočnosti 15 % zníženia pokuty poskytnutého Komisiou z dôvodu regulačných režimov.