7.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 256/32


Tužba podnesena 30. svibnja 2017. – Air France-KLM protiv Komisije

(Predmet T-337/17)

(2017/C 256/38)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Air France-KLM (Pariz, Francuska) (zastupnici: A. Wachsmann i S. Thibault-Liger, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

ponajprije, na temelju članka 263. UFEU-a, u cijelosti poništi odluku Europske komisije br. C(2017) 1742 final od 17. ožujka 2017. u vezi s postupkom u skladu s člankom 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, člankom 53. Sporazuma o EGP-u i člankom 8. Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske konfederacije o zračnom prometu, Predmet AT.39258 – Zračni prijevoz tereta, u dijelu u kojem se odnosi na društvo Air France-KLM, kao i obrazloženje na kojem se temelji njezina izreka, na osnovi njegova prvog tužbenog razloga;

podredno, ako Opći sud ne poništi u cijelosti odluku br. (2017) 1742 na osnovi prvog tužbenog razloga:

poništi članak 1. prvi podstavak, točke 1. (b), 2. (b), 3. (b) i 4. (b) Odluke br. C(2017) 1742 final, u dijelu u kojem se utvrđenje jedinstvene i trajne povrede koju se pripisuje društvu Air France-KLM temelji na dokazima koje je podnijela Lufthansa u okviru njezina zahtjeva za imunitet primjenom Obavijesti Komisije o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni u slučajevima kartela i obrazloženje na kojem se temelji, članak 3. (b) i (d) Odluke u dijelu u kojem se društvu Air France-KLM izriču dvije novčane kazne u ukupnom iznosu od 307 360 000 eura i članak 4. Odluke te da posljedično, na osnovi članka 261. UFEU-a, smanji iznos tih novčanih kazni u skladu s njegovim drugim tužbenim razlogom;

poništi članak 1. prvi podstavak, točke 1. (b), 2 (b), 3. (b) i 4. (b) Odluke br. C(2017) 1742 final, u dijelu u kojem iz opsega jedinstvene i trajne povrede koju se pripisuje društvu Air France-KLM isključuje zračne prijevoznike na koje se odnosi obrazloženje odluke u smislu da su uključeni u djelovanja vezana uz tu povredu te obrazloženje na kojem se temelji, članak 3. (b) i (d) Odluke u dijelu u kojem se društvu Air France-KLM izriču dvije novčane kazne u ukupnom iznosu od 307 360 000 eura i članak 4. Odluke te da posljedično, na osnovi članka 261. UFEU-a, smanji novčane kazne u skladu s njegovim trećim tužbenim razlogom;

poništi članak 1. prvi podstavak, točke 2. (b) i 3. (b) Odluke br. C(2017) 1742 final, u dijelu u kojem je utvrđeno da jedinstvena i trajna povreda koju se pripisuje društvu Air France-KLM obuhvaća usluge prijevoza tereta koji ulaze u EGP (ulazni promet EGP-a) te obrazloženje na kojem se temelji, članak 3. (b) i (d) Odluke u kojem se društvu AirFrance-KLM izriču dvije novčane kazne u ukupnom iznosu od 307 360 000 eura i članak 4. Odluke te da posljedično, na osnovi članka 261. UFEU-a smanji iznose tih novčanih kazni, u skladu s njegovim četvrtim tužbenim razlogom;

podredno prethodno navedenome, ako Opći sud ne poništi Odluku br. C(2017) 1742 final na osnovi drugog, trećeg i četvrtog tužbenog razloga:

poništi članak 1. prvi podstavak, točke 1. (b), 2. (b), 3. (b) i 4. (b) Odluke br. C(2017) 1742 final, u dijelu u kojem je utvrđeno da je odbijanje naplate provizije špediterima element odvojen od jedinstvene i trajne povrede koju se pripisuje društvu Air France KLM te obrazloženje na kojem se temelji, članak 3. (b) i (d) Odluke u dijelu u kojem se društvu Air France KLM izriču dvije novčane kazne u ukupnom iznosu od 307 360 000 eura te članak 4. Odluke te da posljedično, na osnovi članka 261. UFEU-a, smanji iznos tih novčanih kazni, u skladu s njegovim petim tužbenim razlogom;

podredno prethodno navedenome, ako Opći sud ne poništi Odluku br. C(2017) 1742 final na temelju petog tužbenog razloga:

poništi članak 3. (b) i (d) Odluke br. C(2017) 1742 final, u dijelu u kojem se društvu Air France-KLM izriču dvije novčane kazne u ukupnom iznosu od 307 360 000 eura, zato što izračun tih kazni obuhvaća cijene i 50 % prihoda koji ulaze u EGP (ulazni prihodi EGP-a) društava Air France i KLM (u skladu s njegovim šestim tužbenim razlogom), precjenjuje težinu povrede koju se pripisuje društvu Air France-KLM (u skladu s njegovim sedmim tužbenim razlogom), društvu Air France pripisuje pogrešno trajanje povrede (u skladu s njegovim osmim tužbenim razlogom) i primjenjuje nedovoljno smanjenje novčane kazne na temelju regulatornih sustava (u skladu s njegovim devetim tužbenim razlogom), kao i obrazloženje na kojem se temelji te da, na osnovi članka 261. UFEU-a, smanji te novčane kazne na primjeren iznos;

u svakom slučaju, naloži Europskoj komisiji snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe devet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešnom pripisivanju odgovornosti za djelovanja društava Air France i KLM društvu Air France KLM. Ovaj se tužbeni razlog dijeli na dva dijela:

Prvi dio, koji se temelji na pogrešnom pripisivanju odgovornosti za djelovanja društva Air France društvu Air France KLM od 15. rujna 2004. te za KLM-ova djelovanja od 5. svibnja 2004.;

Drugi dio, koji se temelji na pogrešnom pripisivanju odgovornosti za djelovanja društva Air France društvu Air France KLM između 7. prosinca 1999. i 15. rujna 2004.;

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi Obavijesti o oslobođenju od novčane kazne iz 2002. i načela legitimnih očekivanja, jednakog postupanja i nediskriminacije između društava Air France KLM i Lufthansa koji utječu na dopustivost dokumentacije podnesene u okviru Lufthansina zahtjeva za imunitet;

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi obveze obrazlaganja i načela jednakog postupanja, nediskriminacije te zaštite od Komisijine arbitrarne intervencije na temelju činjenice isključenja zračnih prijevoznika koji su sudjelovali u djelovanjima iz izreke odluke. Ovaj se tužbeni razlog dijeli na dva dijela:

prvi dio, koji se temelji na argumentu prema kojem je isključenje prijevoznika koji su sudjelovali u djelovanjima zahvaćeno povredom koja se tiče nepostojanja obrazloženja;

drugi dio, koji se temelji na argumentu prema kojem je isključenje prijevoznika koji su sudjelovali u djelovanjima iz izreke odluke zahvaćeno povredom načela jednakog postupanja i nediskriminacije te načela zaštite od Komisijine arbitrarne intervencije;

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na uključenju ulaznog prometa EGP-a, u jedinstvenu i trajnu povredu kojom su prekršena pravila o postavljanju granica Komisijine teritorijalne nadležnosti. Ovaj se tužbeni razlog dijeli na dva dijela:

prvi dio, koji se temelji na činjenici da se djelovanja koja se odnose na ulazni promet nisu provodila unutar EGP-a;

drugi dio: Komisija nije utvrdila postojanje kvalificiranih učinaka unutar EGP-a, povezanih s djelovanjima koja se odnose na ulazni promet EGP-a;

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na kontradiktornosti u obrazloženju i na očitoj pogrešci u ocjeni kojima je zahvaćeno utvrđenje prema kojem je odbijanje naplate pristojbi element odvojen od jedinstvene i trajne povrede:

prvi dio, prema kojem je navedeno utvrđenje zahvaćeno kontradiktornim obrazloženjem;

drugi dio, prema kojem je navedeno utvrđenje zahvaćeno očitom pogreškom u ocjeni;

6.

Šesti tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešnoj vrijednosti prodaje uzete u obzir za određivanje novčane kazne izrečene društvu Air France KLM i koji se dijeli na dva dijela:

prvi dio, koji se temelji na činjenici da se uključenje cijena u vrijednost prodaje temelji na kontradiktornosti u obrazloženju, nekoliko pogrešaka koje se tiču prava te očitoj pogrešci u ocjeni;

drugi dio, koji se temelji na činjenici da su uključenjem 50 % ulaznih prihoda EGP-a u vrijednosti prodaje prekršene smjernice Komisije o utvrđivanju novčanih kazni iz 2006. i načelo non bis in idem;

7.

Sedmi tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešnoj ocjeni težine povrede, koja se dijeli na dva dijela:

prvi dio, koji se temelji na argumentu prema kojem se precjenjivanje težine djelovanja temelji na nekoliko očitih pogrešaka u ocjeni te na povredi načela proporcionalnosti kazni i jednakog postupanja;

drugi dio, koji se temelji na argumentu prema kojem je precjenjivanje težine djelovanja dovelo do uključenja kontakata koji se odnose na djelovanja provedena izvan EGP-a u opseg povrede kršenjem pravila o Komisijinoj teritorijalnoj nadležnosti;

8.

Osmi tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešnom izračunu trajanja povrede društva Air France i njezina uzimanja u obzir za izračun novčane kazne izrečene društvu Air France-KLM;

9.

Deveti tužbeni razlog, koji se temelji na nepostojanju obrazloženja te na nedovoljnom smanjenju od 15 % koje je Komisija odobrila na temelju regulatornih sustava.