24.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 239/57


Prasība, kas celta 2017. gada 31. maijā – Cargolux Airlines/Komisija

(Lieta T-334/17)

(2017/C 239/70)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Luksemburga) (pārstāvji – G. Goeteyn, Solicitor, E. Aliende Rodríguez, advokāts, un C. Rawnsley, Barrister)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

gadījumā, ja Vispārējā tiesa apmierinātu pirmo, otro, trešo vai ceturto pamatu, pilnībā atcelt Komisijas 2017. gada 17. marta Lēmuma C(2017) 1742, final, par LESD 101. panta, EEZ līguma 53. panta un Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīguma par gaisa transportu 8. panta piemērošanu (Lieta COMP/39258-Kravu aviopārvadājumi) 1. panta 1. un 4. punktu, ciktāl tie attiecas uz Cargolux;

gadījumā, ja Vispārējā tiesa apmierinātu piekto pamatu,

pilnībā atcelt 1. panta 1. punktu, vai, ja 1. panta 1. punkts netiktu atcelts, pilnībā, atcelt 1. panta 1. punktu: (i) ciktāl tas attiecas uz Drošības piemaksu un komisijas maksām; (ii) ciktāl tas attiecas uz laikposmu no 2001. gada 22. janvāra līdz 2002. gada beigām; un (iii) ciktāl tajā ir izdarīti jebkādi secinājumi par iesaisti karteļu darbībā, kā šīs jēdziens parasti tika saprasts agrākais pirms 2005. gada 10. jūnija;

pilnībā atcelt 1. panta 2. punktu, vai, ja 1. panta 2. punkts netiktu pilnībā atcelts, atcelt 1. panta 2. punktu: (i) ciktāl tas attiecas uz drošības piemaksām un komisijas maksām; (ii) ciktāl tajā ir izdarīti jebkādi secinājumi par iesaisti karteļu darbībā, kā šīs jēdziens parasti tika saprasts agrākais pirms 2005. gada 10. jūnija;

pilnībā atcelt 1. panta 3. un 4. punktu.

gadījumā, ja Vispārējā tiesa apmierinātu sesto pamatu, atcelt apstrīdētā lēmuma 1. panta 2. un 3. punktu, ciktāl tajos ir minēts, ka Cargolux ir piedalījusies jebkādā pārkāpumā saistībā ar ienākošajiem maršrutiem (piemēram, no trešās valsts ES iekšienē, vai Islandē un Norvēģijā);

atcelt 3. pantā Cargolux uzlikto naudas sodu un, ja Vispārējā tiesa neatceļ naudas sodu pilnībā, būtiski to samazināt atbilstoši tās neierobežotajai jurisdikcijai;

izdot nepieciešamos rīkojumus attiecībā uz 4. pantu, ciktāl tie attiecas uz Cargolux;

piespriest Komisijai atlīdzināt Cargolux izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza septiņus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvota acīmredzama kļūda novērtējumā, jo Komisija ir rīkojusies ultra vires, pamatodamās uz pierādījumiem par maršrutiem un laikposmiem, attiecībā uz ko tai nebija kompetences.

Prasītāja apgalvo, ka Komisija ir nepamatoti paplašinājusi savu kompetenci, pamatodamās uz pierādījumiem, kuri bija agrāki par: (a) 2004. gada 1. maiju saistībā ar maršrutiem ES-trešās valstis; (b) 2005. gada 19. maiju saistībā ar maršrutiem EEZ (valstis, kas nav ES dalībvalstis)–trešās valstis; un (c) 2002. gada 1. jūniju saistībā ar maršrutiem ES-Šveice, lai pamatotu tās konstatējumu par LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumu saistībā ar maršrutiem EEZ iekšienē.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots būtisks procedūras pārkāpums, tiesību uz aizstāvību pārkāpums un acīmredzama kļūda vērtējumā, jo Komisija ir pārkāpusi būtiskus procedūras noteikumus un prasītājas tiesības uz aizstāvību, nepieņemdama jaunu paziņojumu par iebildumiem pirms jauna lēmuma pieņemšanas.

Prasītāja apgalvo, ka Komisija ir kļūdījusies, secinādama, ka nebija jāpieņem jauns paziņojums par iebildumiem pirms apstrīdētā lēmuma pieņemšanas no jauna, šādi pārkāpjot prasītājas tiesības uz aizstāvību.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvota kļūda tiesību piemērošanā un acīmredzama kļūda vērtējumā, jo Komisija nav izdarījusi nepieciešamo vērtējumu par tiesiskajiem un ekonomiskajiem apstākļiem, lai pamatoti izdarītu secinājumu par pārkāpumu mērķa dēļ.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots būtisks procedūras pārkāpums, pienākuma norādīt pamatojumu neizpilde, tiesību uz aizstāvību pārkāpums un acīmredzama kļūda vērtējumā par tiesībām un faktiem, jo Komisija nav pietiekami konkrēti identificējusi apgalvotā LESD 101. panta un citu atbilstošo tiesību normu pārkāpuma apmēru un parametrus.

Prasītāja apgalvo, ka pārāk plaša vienota un turpināta pārkāpuma koncepta piemērošana ir novedusi pie neatgriezeniskas pārkāpuma apmēra sagrozīšanas, tādējādi, ka nav iespējams noteikt tā saturu.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvota acīmredzama kļūda vērtējumā, jo Komisija nav norādījusi uzticamus pierādījumus, uz ko tā pamatojas savu secinājumu izdarīšanai atbilstoši izvirzītajam tiesiskajam standartam.

Prasītāja apgalvo, ka apstrīdētajā lēmumā ir pieļautas kļūdas faktos un izdarīti kļūdaini novērtējumi saistībā ar visiem trīs apgalvoto vienoto un turpināto pārkāpumu veidojošiem elementiem (par degvielas piemaksu, drošības piemaksu un komisijas maksām). Prasītāja apgalvo, ka Komisija turklāt ir nepareizi piemērojusi vienota un turpināta pārkāpuma konceptu, tādējādi ka tajā var iekļaut jebko, kas tai ļāva kā “pierādījumus” iesniegt savā starpā nesaistītu faktu un kontaktu kopumu, ieskaitot rīcību, kas ir likumīga, vai kam nav nozīmes šajā lietā.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvota acīmredzama kļūda tiesību piemērošanā, jo Komisija ir kļūdaini novērtējusi kompetenci attiecībā uz apgalvoto pretkonkurences koordināciju saistībā ar lidojumiem no trešo valstu lidostām uz lidostām EEZ iekšienē un tā ir kļūdījusies tiesību piemērošanā, jo šādas darbības neietilpst LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta teritoriālajā piemērošanas jomā.

7.

Septītais pamats ir saistīts ar lūgumu pārskatīt naudas sodu atbilstoši Vispārējās tiesas neierobežotajai jurisdikcijai, ar to tiek apgalvota acīmredzama kļūda vērtējumā un samērīguma principa pārkāpums.

Prasītāja apgalvo, ka Komisija ir kļūdaini noteikusi pārdošanas ienākumu vērtību, kļūdaini ņemdama vērā ienākošos lidojumus un tā lielā mērā ir pārspīlējusi apgalvotā pārkāpumu kopējo smagumu. Attiecībā uz prasītāju Komisija ir kļūdaini novērtējusi apgalvotā pārkāpuma smagumu un ilgumu un tā ir kļūdaini noraidījusi atbildību mīkstinošus apstākļus.