31.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 249/35


29. mail 2017 esitatud hagi – E-Control versus ACER

(Kohtuasi T-332/17)

(2017/C 249/51)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Viin, Austria) (esindaja: advokaat F. Schuhmacher)

Kostja: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti apellatsiooninõukogu 17. märtsi 2017. aasta otsus asjas A-001-2017 (konsolideeritud);

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

1.

Esimese väite kohaselt rikkus apellatsiooninõukogu õigusnormi, kui luges ACERi pädevaks muutma põhivõrguettevõtjate ettepanekut.

Hageja väidab, et apellatsiooninõukogu rikkus õigusnormi, kui luges ACERi pädevaks muutma põhivõrguettevõtjate ettepanekut, sest komisjoni määrus (EL) 2015/1222 (1) ei näe sellist pädevust ette.

2.

Teise väite kohaselt rikkus apellatsiooninõukogu õigusnormi, kui luges ACERI pädevaks vaatamata sellele, et ACER ei võtnud arvesse hageja muudatustaotlust.

Hageja väidab, et ACER ei võtnud arvesse tema muudatustaotlust vastavalt komisjoni määruse (EL) 2015/1222 artikli 9 lõikele 12. Hageja arvates rikkus apellatsiooninõukogu õigusnormi kui ta järeldas, et ACER oli pädev vaatamata sellele, et ta jättis tema muudatustaotluse arvesse võtmata.

3.

Kolmanda väite kohaselt rikkus apellatsiooninõukogu õigusnormi, kui luges ACERi pädevaks määratlema pakkumispiirkonda vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2015/1222.

Hageja väidab, et apellatsiooninõukogu rikkus ilmselgelt õigusnormi, kui ta jõudis järeldusele, et ACER oli pädev muutma pakkumispiirkonna struktuuri ja määratlema uusi pakkumispiirkondi vastavalt komisjoni määruse (EL) 2015/1222 artiklile 15. Hageja arvates tegutses ACER pädevust ületades ja ei võtnud arvesse õigusraamistikku ega liikmesriikide pädevust.

4.

Neljanda väite kohaselt puudus asjakohane põhjendus ja rikuti õigusnormi, kui apellatsiooninõukogu leidis, et ACER tõendas, et Saksamaa ja Austria piiril on struktuurne ülekoormus.

Hageja väidab, et tema menetlusõigusi ei järgitud, sest apellatsiooninõukogu ei tegelnud kaebuses esitatud argumentidega, vaid selle asemel tugines üldisele tõdemusele, millel ei ole käesoleva asjaga mingit erilist seost. Kui Euroopa Kohus jõuab järeldusele, et apellatsiooninõukogu esitas piisavad põhjendused, siis väidab hageja, et apellatsiooninõukogu rikkus õigusnormi ka siis, kui ta ilma mingile õigusnormile viitamata tunnustas ACERi järeldust, mis põhines ülekoormuse vääral määratlusel.

5.

Viienda väite kohaselt jättis apellatsiooninõukogu õigusnormi rikkudes ja ilma asjakohase põhjenduseta arvesse võtmata hageja taotluse tõendite kohta.

Hageja väidab, et apellatsiooninõukogu ei esitanud taotluse kohta mõistlikku hinnangut ja rikkus seega asjakohase põhjenduse esitamise kohustust. Hageja leiab, et kuna apellatsiooninõukogu peab tegema põhjendatud otsuse selle kohta, kas kaebus on põhjendatud, siis on apellatsiooninõukogul kohustus küsida vajadusel teavet käsitletava asja üle otsustamiseks. Hageja on seisukohal, et apellatsiooninõukogu rikkus õigusnormi, kui ta tema teabenõude tagasi lükkas.

6.

Kuuenda väite kohaselt rikkus apellatsiooninõukogu õigusnormi ja jättis esitamata asjakohase põhjenduse, kui luges pakkumispiirkonna piiri rakendamise proportsionaalseks.

Hageja esitab kaks erinevat väidet, mille kohaselt asjakohase põhjenduse puudumise tõttu on rikutud menetlusõigust ja rikutud õigusnormi seoses õiguslike nõuetega. Hageja arvates on vaidlustatud otsuses jäetud tähelepanuta määruse nr 714/2009 (2) artiklis 16 sisalduv proportsionaalsuse aluspõhimõte, mis on ühtlasi ELi toimimise lepingu aluspõhimõte.


(1)  Komisjoni 24. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised (ELT 2015, L 197, lk 24).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 714/2009 võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses elektrikaubanduses ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1228/2003 (ELT 2009 L 211, lk 15).