17.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 231/53


Acțiune introdusă la 23 mai 2017 – Steifer/CESE

(Cauza T-331/17)

(2017/C 231/68)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Guy Steifer (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârât: Comitetul Economic și Social European

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei din 21 octombrie 2002 a directorului Direcției de resurse umane și financiare a CESE prin care a fost respinsă cererea reclamantului din 2 octombrie 2002 privind rambursarea, cu plata dobânzilor în vigoare, a părții din drepturile sale de pensie din sistemul belgian transferate către sistemul de pensii comunitar care nu a fost avută în vedere la acordarea sporului corespunzător;

anularea avizului de stabilire a drepturilor reclamantului de pensie pentru limită de vârstă, adoptat prin Decizia nr. 360/03 A din 15 decembrie 2003, în măsura în care acesta excludea sau omitea să prevadă rambursarea contribuțiilor periodice corespunzătoare pensiei sale pentru limită de vârstă care sunt plătite de Office national des pensions (Oficiul Național de Pensii, denumit în continuare „ONP”) din Regatul Belgiei în contul bancar al CESE începând de la 1 ianuarie 2004, ca urmare a transferului drepturilor sale de pensie;

obligarea CESE la rambursarea către reclamant a cuantumului contribuțiilor periodice plătite de ONP Comitetului începând de la 1 ianuarie 2004 cu titlu de transfer al drepturilor sale de pensie, majorate cu dobânzi de întârziere calculate în funcție de rata stabilită de BCE pentru operațiile sale principale de refinanțare, majorată cu două puncte procentuale, de la data la care aceste rambursări ar fi trebuit să aibă loc și până la efectuarea plății integrale;

obligarea CESE la rambursarea lunară către reclamant a cuantumului contribuțiilor periodice care ar mai trebui plătite în viitor de ONP în contul bancar al Comitetului,

obligarea CESE la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea principiului interzicerii îmbogățirii fără justă cauză a Uniunii Europene, a dreptului de proprietate și a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statutul funcționarilor interpretat prin prisma obiectivelor sale, în măsura în care deciziile atacate ar exclude sau nu ar prevedea dreptul reclamantului la rambursarea cuantumului din pensia sa din sistemul național care nu a contribuit la constituirea pensiei sale în sistemul de pensii al Uniunii Europene.