17.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 231/53


Prasība, kas celta 2017. gada 23. maijā – Steifer/CESE

(Lieta T-331/17)

(2017/C 231/68)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guy Steifer (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – M. A. Lucas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas sociālo lietu un ekonomikas komitejas (turpmāk tekstā –“EESK”) Cilvēkresursu un finanšu direkcijas direktora 2002. gada 21. oktobra lēmumu, ar ko tika noraidīts prasītāja 2002. gada 2. oktobra lūgums saņemt atlīdzību kopā ar kavējuma procentiem, piemērojot spēkā esošo likmi, par daļēji neizlietotām tiesībām uz Beļģijas pensiju, kas tika pārskaitīta uz Kopienu sistēmu;

atcelt paziņojumu par prasītāja vecuma pensijas noteikšanu, kas noteikta 2003. gada 15. decembra lēmumā Nr. 360/03 A, ciktāl tas izslēdz vispār vai neparedz periodisku kavējumu maksājumu atlīdzināšanu, ko l’Office national des pensions du Royaume de Belgique (Beļģijas Karalistes pensiju valsts birojs) iemaksā EESK bankas kontā kopš 2004. gada 1. janvāra sakarā ar prasītāja pensijas tiesību pārnešanu;

piespriest EESK atlīdzināt prasītājam periodisko kavējumu maksājumu summu, ko ONP izmaksā EESK kopš 2004. gada 1. janvāra sakarā ar viņa valsts pensijas tiesību pārnešanu, un kavējuma procentus atbilstoši ECB galvenajām refinansēšanas operācijām noteiktajai likmei, palielinot to par diviem procentu punktiem no dienas, kad minētie maksājumi būtu bijuši jāsāk maksāt, līdz pilnīgai summas atmaksai;

piespriest EESK atlīdzināt prasītājam ikmēneša periodisku kavējumu maksājumu summas, ko ONP nākotnē vēl pārskaitīs uz EESK bankas kontu;

piespriest EESK atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza vienu pamatu par to, ka ir pārkāpts Eiropas Savienības nepamatotas iedzīvošanās aizlieguma princips, tiesības uz īpašumu un Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta, interpretējot saskaņā ar tā mērķiem, ciktāl apstrīdētie lēmumi izslēdz vai neparedz prasītāja tiesības uz savas valsts pensijas summas atmaksu daļā, kas netika izmantota Eiropas Savienības pensijas veidošanai.