17.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 231/53


Kanne 23.5.2017 – Steifer v. ETSK

(Asia T-331/17)

(2017/C 231/68)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Guy Steifer (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 21.10.2002 tehdyn ETSK:n henkilöstöhallinnon ja taloudellisten resurssien johtajan päätöksen, jolla hylättiin kantajan 2.10.2002 tekemä pyyntö, joka koski hänen unionin eläkejärjestelmään siirrettyjen Belgiassa karttuneiden eläkeoikeuksien hyvittämättömän osan korvaamista laillisine korkoineen

kumoamaan kantajan vanhuuseläkeoikeuksien vahvistamista koskevan ilmoituksen, joka annettiin 15.12.2003 tehdyllä päätöksellä nro 360/03A, siltä osin kuin siinä suljettiin pois niiden säännöllisin väliajoin maksettavien toistuvaissuoritusten korvaaminen, jotka vastaavat eläkettä, jonka Belgian kuningaskunnan kansallinen eläketoimisto (Office national des pensions, ONP) maksaa ETSK:n pankkitilille 1.1.2004 lukien hänen eläkeoikeuksiensa siirron vuoksi, tai siitä puuttuvat tätä koskevat määräykset

velvoittaa ETSK:n korvaamaan kantajalle niiden säännöllisin väliajoin maksettavien toistuvaissuoritusten määrän, jotka ONP on maksanut talous- ja sosiaalikomitealle 1.1.2004 lukien kantajan eläkeoikeuksien siirron vuoksi, korotettuna Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korkokannan mukaisilla viivästyskoroilla, kahdella prosenttiyksiköllä korotettuna, päivästä, jona nämä korvaukset olisi pitänyt maksaa, siihen asti, kunnes ne on kokonaan maksettu

velvoittaa ETSK:n korvaamaan joka kuukausi kantajalle niiden säännöllisin väliajoin maksettavien toistuvaissuoritusten määrän, jotka ONP maksaa vielä tulevaisuudessa talous- ja sosiaalikomitean pankkitilille

velvoittaa ETSK:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen, joka perustuu Euroopan unionin perusteettoman edun kieltoa koskevan periaatteen ja omaisuuden suojan loukkaamiseen sekä henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan rikkomiseen, kun sitä tulkitaan sen tavoitteiden valossa, siltä osin kuin kanteen kohteena olevissa päätöksissä suljetaan pois kantajan oikeus kansallisen eläkkeen, joka ei ole kartuttanut hänelle tulevaa Euroopan unionin eläkettä, määrää koskevaan korvaukseen, tai niistä puuttuvat tätä koskevat määräykset.