17.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 231/53


23. mail 2017 esitatud hagi – Steifer versus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

(Kohtuasi T-331/17)

(2017/C 231/68)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Guy Steifer (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee personali- ja finantsdirektoraadi direktori 21. oktoobri 2002. aasta otsus, millega jäetakse rahuldamata hageja 2. oktoobri 2002. aasta taotlus hüvitada talle ühenduse pensionisüsteemi üle kantud Belgia pensioniõigused, mida ei ole arvesse võetud, ja millele lisanduvad kehtiva määra alusel intressid;

tühistada 15. detsembri 2003. aasta otsus nr 360/03 A hageja vanaduspensioni õiguste kinnitamise kohta, kuna sellega välistatakse või ei nähta ette Belgia Kuningriigi riikliku pensioniameti poolt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pangaarvele kantavate ja tema vanaduspensionile vastavate perioodiliste võlgnevuste tagasimaksmist alates 1. jaanuarist 2004 tema pensioniõiguste ülekandmise alusel;

mõista Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt hageja kasuks välja perioodilised võlgnevused, mida riiklik pensioniamet tasus komiteele alates 1. jaanuarist 2004 tema pensioniõiguste ülekandmise alusel, millele lisandub viisiintress Euroopa Keskpanga poolt oma peamiste refinantseerimistehingute suhtes kohaldatavas määras, mida on suurendatud kahe protsendipunkti võrra, alates kuupäevast, kui need maksed oleks pidanud toimuma, kuni täieliku tagasimaksmiseni;

mõista Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt hageja kasuks välja perioodilised võlgnevused, mida riiklik pensioniamet tulevikus komitee arvele veel tasub;

jätta kohtukulud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kanda.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja ühe väite, et on rikutud Euroopa Liidu alusetu rikastumise keelu põhimõtet, omandiõigust ja personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõiget 2, mida on nende eesmärkide alusel tõlgendatud, kuna vaidlustatud otsused võtavad hagejalt õiguse riikliku pensionisumma hüvitamisele või ei näe talle seda õigust ette, kuna ta ei olnud panustanud oma Euroopa Liidu pensioni kogumisse.