17.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 231/53


Sag anlagt den 23. maj 2017 — Steifer mod EØSU

(Sag T-331/17)

(2017/C 231/68)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Guy Steifer (Bruxelles, Belgien) (ved advokat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 21. oktober 2002 af direktøren for EØSU's Personale- og Finansressourcer, hvorved denne gav afslag på sagsøgerens ansøgning af 2. oktober 2002 om tilbagebetaling med tillæg af renter af den del af hans belgiske pensionsrettigheder, som ikke var blevet medregnet ved overførslen til fællesskabsordningen, annulleres.

Meddelelse om fastsættelse af sagsøgerens alderspensionsrettigheder, der blev fastsat ved afgørelse nr. 360/03 A af 15. december 2003, annulleres, for vidt som den udelukkede eller undlod at fastsætte tilbagebetaling af de regelmæssige ydelser svarende til hans alderspension, der udbetales af det belgiske statslige pensionskontor til EØSU’s bankkonto med virkning fra den 1. januar 2004 på grund af overførslen af hans pensionsrettigheder.

EØSU tilpligtes at tilbagebetale de regelmæssige ydelser til sagsøgeren, som pensionskontoret har udbetalt til EØSU fra den 1. januar 2004 i forbindelse med overførslen af hans pensionsrettigheder, med tillæg af morarenter, der fastsættes efter den sats, som ECB anvender på sine vigtigste refinansieringstransaktioner forhøjet med to procentpoints fra tidspunktet, hvor tilbagebetalingen burde være foretaget og indtil den fulde tilbagebetaling.

EØSU tilpligtes hver måned at tilbagebetale de regelmæssige ydelser til sagsøgeren, som pensionskontoret fortsat i fremtiden vil udbetale til EØSU’s bankkonto.

EØSU tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et eneste anbringende vedrørende tilsidesættelse af det EU-retlige princip om forbud mod uberettiget berigelse, krænkelse af ejendomsretten og tilsidesættelse af artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten fortolket i lyset af dens formål, for så vidt som de anfægtede afgørelser udelukker eller undlader at fastsætte, at sagsøgeren har ret til tilbagebetaling af den del af hans nationale pension, som ikke har bidraget til oprettelsen af hans pension fra Den Europæiske Union.