17.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 231/53


Žaloba podaná dne 23. května 2017 – Steifer v. EHSV

(Věc T-331/17)

(2017/C 231/68)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Guy Steifer (Brusel, Belgie) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí ředitele pro lidské a finanční zdroje EHSV ze dne 21. října 2002, kterým byla zamítnuta žádost žalobce ze dne 2. října 2002 o uhrazení nezapočtené části jeho nároků na belgických důchod převedených do systému Společenství spolu s úroky;

zrušil rozhodnutí č. 360/03 A ze dne 15. prosince 2003, kterým se stanoví nároky žalobce na starobní důchod, v rozsahu, v němž vyloučilo nebo nestanovilo uhrazení dlužných částek odpovídajících jeho starobnímu důchodu vyplácených Office national des pensions du Royaume de Belgique (Národní důchodový úřad Belgického království, dále jen „ONP“) na bankovní účet EHSV s účinností od 1. ledna 2004 z důvodu převodu jeho nároků na důchod;

uložil EHSV, aby žalobci uhradil dlužné částky vyplácené ONP Výboru od 1. ledna 2004 na základě převodu jeho nároků na důchod spolu s úroky z prodlení o sazbě stanovené ECB pro její hlavní refinanční operace zvýšené o dva procentní body ode dne, kdy mělo dojít k tomuto uhrazení, až do úplného zaplacení;

uložil EHSV, aby žalobci každý měsíc hradil dlužné částky, které bude ONP na bankovní účet Výboru vyplácet v budoucnu;

uložil EHSV náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce jediný žalobní důvod vycházející z porušení zásady zákazu bezdůvodného obohacení Evropské unie, práva vlastnit majetek a čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu úředníků, vykládaného ve světle jeho cílů, v rozsahu, v němž napadená rozhodnutí vylučují nebo nestanoví právo žalobce na uhrazení částky jeho vnitrostátního důchodu, která nebyla započítána při stanovení jeho důchodu od Evropské unie.