17.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 231/53


Жалба, подадена на 23 май 2017 г. — Steifer/ЕИСК

(Дело T-331/17)

(2017/C 231/68)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Guy Steifer (Брюксел, Белгия) (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението от 21 октомври 2002 г. на Директора на Човешките и финансови ресурси на ЕИСК, с което се отхвърля искането от 2 октомври 2002 г. на жалбоподателя да му бъде възстановена, ведно с действащите лихви, небонифицираната част от неговите пенсионни права по белгийската система, прехвърлени към схемата на Общността;

да отмени становището за определяне на пенсията за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя, прието с решение № 360/03 A от 15 декември 2003 г., доколкото в него е изключено или не е предвидено възстановяването на периодичните просрочени плащания на неговата пенсия, които са били платени от Националната пенсионна служба на Кралство Белгия по банковата сметка на ЕИСК считано от 1 януари 2004 г. поради прехвърлянето на неговите пенсионни права;

да осъди ЕИСК да възстанови на жалбоподателя сумата на периодичните просрочени плащания, платени от Националната пенсионна служба на ЕИСК считано от 1 януари 2004 г. на основание прехвърлянето на неговите пенсионни права, ведно с лихвите за забава по лихвения процент на ЕЦБ за нейните основни операции по рефинансиране, увеличен с два пункта към датата, на която тези възстановявания е трябвало да се извършат до пълното изплащане;

да осъди ЕИСК да възстанови всеки месец на жалбоподателя сумата на периодичните просрочени плащания, които ще бъдат платени в бъдеще от Националната пенсионна служба по банковата сметка на ЕИСК;

да осъди ЕИСК да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателя изтъква едно-единствено основание, изведено от нарушението на принципа за забрана на неоснователно забогатяване на Европейския съюз, на правото на собственост и на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника за длъжностните лица, тълкуван в светлината на неговите цели, доколкото обжалваните решения изключват или не предвиждат правото на жалбоподателя да си възстанови сумата на неговата национална пенсия, която не е била взета предвид при определянето на пенсията му от Европейския съюз.