17.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/52


2017 m. gegužės 16 d. pareikštas ieškinys byloje Ceobus ir kt./Komisija

(Byla T-330/17)

(2017/C 231/67)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Ceobus (Génicourt, Prancūzija), Compagnie des transports voyageurs du Mantois interurbains – CTVMI (Mant la Žoli, Prancūzija), SA des Transports de St Quentin en Yvelines (Trapas, Prancūzija), Les cars Perrier (Trapas), Tim Bus (Vekseno Manji, Prancūzija), Transports Voyageurs du Mantois (TVM) (Mant la Žoli atstovaujamos advokato D. de Combles de Nayves

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

pirmiausia panaikinti 2017 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimą SA.26763 dėl tariamai Il de Franso regiono viešojo transporto įmonėms suteiktos pagalbos, kiek jame Il de Franso regiono nuo 1984 m. iki 2008 m. taikyta pagalbos schema pripažįstama nauja „neteisėtai taikyta“ pagalbos schema,

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti 2017 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimą SA.26763 dėl tariamai Il de Franso regiono viešojo transporto įmonėms suteiktos pagalbos, kiek jame pagal Il de Franso regiono pagalbos schemą nuo 1994 m. gegužės mėn. iki 2008 m. lapkričio 25 d. teikta individuali pagalba laikoma nauja „neteisėtai suteikta“ pagalba.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, nurodytas grindžiant pirmąjį reikalavimą, susijęs su SESV 108 straipsnio pažeidimu, 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/1589, nustatančio išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL L 248, 2015, p. 9) (toliau – Reglamentas Nr. 2015/1589) 1 straipsnio b punkto pažeidimu ir res judicata principo pažeidimu, nes Europos Sąjungos Teisingumo Teismas jau yra priėmęs prejudicinį sprendimą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, nurodytas grindžiant antrąjį reikalavimą, susijęs su Reglamento Nr. 2015/1589 17 straipsnio pažeidimu, nes Komisija senaties terminą nutraukiančia priemone pripažino priemonę, kuri neatitinka kriterijų, leidžiančių ją priskirti šiai minėtame straipsnyje numatytai kategorijai priemonių.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, nurodytas grindžiant antrąjį reikalavimą, susijęs su trečiųjų suinteresuotųjų asmenų procesinių teisių pažeidimu, nes Komisija savo sprendime pradėti procedūrą nusprendė, kad senaties termino skaičiavimas buvo nutrauktas ne pateikus skundą administraciniams teismas, bet 2008 m. lapkričio 25 d. Komisijai pateikus pirmąjį prašymą pateikti informaciją.